Novedades Renta 2020 Lladó Grup

NOVETATS EN LA DECLARACIÓ DE LA RENDA 2020

La declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i de l’Impost sobre el Patrimoni (IP) corresponent a l’any 2020, va començar el termini de declaració el 7 d’abril i finalitzarà el 30 de juny de 2021, tret que es realitzi mitjançant domiciliació bancària i en aquest cas finalitzarà el 25 de juny de 2021.

L’ingrés de la declaració d’IRPF (no la de l’IP) existeix l’opció del fraccionament en dos pagaments: el primer del 60% en el moment de la presentació i el segon del 40% restant fins al 5 de novembre de 2021 sense pagament d’interessos.

Novetats de la Renda 2020 

 • Exempció de l’ingrés mínim vital.

És una renda exempta, establint-se un import màxim anual de 11.279,39 euros i l’excés, tributarà com a rendiment del treball personal i per a l’exempció, existeix el requisit de l’obligació de presentar la declaració d’IRPF per al seu cobrament.

 • Implicacions per haver percebut ERTO.

Aquestes prestacions es consideren rendes de treball que es troben subjectes a tributació i en cap cas exemptes.

Com cobrarà de l’empresa i per l’ERTO, cobrarà de dos pagadors i així el límit per a no declarar es redueix a 14.000 euros en total de rendes del treball.

Hi haurà sorpreses de rendes que sortiran a pagar i s’ha previst un ajornament de pagament en 6 mesos per a aquests perceptors sense interessos.

 • Gravamen especial sobre premis de loteria.

En l’exercici 2020, estaran exempts els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 40.000 euros i l’excés tributarà al 20% en la renda.

 • Exempció per lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats.

Estaran exempts de rendiments del treball en espècie els lliuraments a empleats de:

  • productes a preus rebaixats que es realitzin en cantines o menjadors d’empresa o economats de caràcter social,
  • o, també que el servei es presti en establiments d’hostaleria o fora d’aquest en els dies en què el treball es realitzi a distància o mitjançant teletreball, sempre que les quanties no superin les legals.
 • Rendiments del capital immobiliari

Es redueix en els exercicis 2020 i 2021 el termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la condició de saldo de dubtós cobrament de sis a tres mesos, per a deduir-li-ho dels ingressos.

 • Rendiments d’activitats econòmiques.

En els casos de tributació per activitats econòmiques en ESTIMACIÓ OBJECTIVA, es pot exercir la renúncia per a tributar per estimació directa en 2020 i poder tornar a l’estimació objectiva en 2021.

 • Deduccions per donatius.

S’amplia en un 5% la deducció per donatius a entitats sense fins lucratius:

  • Fins a 150 euros :  80%
  • Resta :  35%
  • Reiteració mateixa Entitat :  40%

La resta de tractaments continuen com l’any anterior.

Des de Lladó Grup Consultor li oferim un equip de professionals especialitzats per assessorar-lo en la seva declaració de la Renda d’aquest any .

Lladó Grup Consultor

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista