Campaña Renta 2019 Lladó

NOVETATS DECLARACIÓ RENDA 2019

Per a la Renda de 2019 s’han produït pocs canvis i resumim els essencials a continuació:

  1. Obligació de declarar. Si obté rendiments del treball d’un solo pagador (empresa) el límit per a declarar és a partir de 22.000 euros bruts i seran 14.000 euros en els següents supòsits:
  • Quan procedeixin de més d’un pagador.
  • Si percep pensions compensatòries o anualitats per aliments no exempta.
  • Quan els rendiments del treball estan subjectes a tipus fix de retenció.

S’augmenten les reduccions per a rendiments nets del treball inferiors a 16.825 euros.

  1. Plans individuals d’estalvi sistemàtic i exempció de guanys patrimonials en supòsits de reinversió en rendes vitalícies. Va haver-hi algun canvi a partir de l’1 d’abril de 2019, respecte als requisits que han de complir les Rendes Vitalícies Asseguradores i els Plans d’Estalvi Sistemàtic.
  1. Exempcions. Estan exempts per a l’exercici 2019 els premis de determinades loteries i apostes, l’import íntegre de les quals sigui igual o inferior a 20.000 euros.
  1. Se simplifica la identificació del domicili fiscal del contribuent, que enguany es realitzarà de manera separada a la resta de la declaració.
  1. Quant a l’arrendament d’immobles, Hisenda fa el càlcul de les amortitzacions i cal identificar els NIF dels arrendataris sol si és un habitatge habitual (no les turístiques o de locals de negoci).

Li requeriran la data del contracte de lloguer.

  1. Activitats econòmiques en estimació directa, es modifica la relació d’ingressos computables i el desglossament de les despeses deduïbles.

Li recordem que estem en condicions que els nostres professionals li facin la declaració de Renda i Patrimoni com cada any. Els mitjans tecnològics ens han permès la continuïtat dels nostres serveis als clients.

Lladó Grup Consultor

Departament Fiscal i Tributari

934 646 210