Nova Llei Teletreball Lladó

NOVA LLEI DE TELETREBALL

Mitjançant Reial Decret Llei 28/2020 de 22 de Setembre , de treball a distància s’ha aprovat la Llei reguladora del Teletreball.

Aquesta Llei només és aplicable als treballadors del sector privat i la regulació del teletreball en el sector públic queda regulada en una normativa pròpia.

La Llei estableix com a primera premissa que treballar fora del centre habitual de l’empresa és una opció voluntària i reversible per a totes dues parts, sent necessari l’acord entre empresari i treballador i, ha de suposar que almenys el 30% de la jornada laboral es realitzi fora del centre laboral, en un període de referència de tres mesos.

Empresa i treballador han de signar un acord detallat per escrit, el qual ha de formalitzar-se abans de tres mesos i del qual l’empresa ha de lliurar als representants dels treballadors còpia de tots els acords signats i remetre’ls a l’oficina d’ocupació i, entre altres dades, ha d’indicar-se l’inventari dels mitjans, equips i eines de treball, inclosos consumibles i mobiliari, les despeses per treballar a distància, l’horari de treball i les regles de disponibilitat, el percentatge de teletreball i treball presencial, on es desenvoluparà el teletreball, la durada de l’acord, els terminis en cas de revertir el teletreball, els controls de l’activitat. També ha de recollir les instruccions de l’empresa sobre protecció de dades i seguretat de la informació.

Els treballadors a distància tenen dret a la dotació i el manteniment per part de l’empresa de “tots els mitjans, equips i eines necessàries per al desenvolupament de l’activitat”, tenint en compte a més el que s’estableix en el conveni. Els treballadors no hauran d’assumir les despeses relacionades amb aquests equips i eines vinculats al desenvolupament laboral. Per això, tenen dret a l’abonament o compensació de les despeses per part de l’empresa.

Les persones que treballen part o tota la seva jornada des de casa tenen els mateixos drets que la resta dels seus companys. La llei estableix que els teletreballadors no poden tenir condicions laborals –retribució, estabilitat en l’ocupació, temps de treball– diferents. I quant a la jornada s’ha d’aplicar l’obligació del registre horari, incloent-hi l’inici i la fi de la jornada, garantint l’empresa la desconnexió digital entès com a períodes de descans per al treballador.

Actualment moltes empreses han optat per causa de la COVID 19 pel teletreball. Una disposició transitòria estableix que la implantació “excepcional” del treball a distància a conseqüència de les mesures per a evitar la propagació de la pandèmia no està subjecta a la nova llei.

La Llei entrarà en vigor en el termini de 20 dies des de la seva publicació en el BOE (23 de setembre de 2020).

Per a qualsevol dubte o qüestió respecte a la nova Llei l’equip jurídic laboral de Lladó Grup Consultor està a la seva disposició, així com per a l’assessorament, negociació i redacció dels acords amb els treballadors necessaris per a formalitzar la modalitat laboral de teletreball.

Lladó Grup Consultor

934 646 210