Nueva Ley Hipotecaria

NOVA LLEI HIPOTECÀRIA, AIXÍ QUEDEN LES HIPOTEQUES

Aquest mes de Juny ha entrat en vigor la nova llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari (hipoteques). La nova llei estableix, entre altres qüestions, el repartiment de despeses entre l’entitat financera i el consumidor, un abaratiment dels interessos de demora i d’amortització anticipada, o en el cas d’impagament de quotes l’augment dels mesos d’incompliment abans que s’executi el crèdit.

Els principals aspectes destacats de la nova Llei Hipotecària són:

 • Desnonaments

Els requisits establerts perquè un banc apliqui el seu dret de venciment anticipat sobre una hipoteca en la qual el prestatari ha deixat de pagar un determinat nombre de quotes s’enduriran a partir de la seva entrada en vigor.

Perquè una entitat financera pugui exercir el seu dret de venciment anticipat per impagament de les quotes:

 1. Aquestes han de superar el 3% del capital concedit o 12 quotes mensuals si es produeix en la primera meitat de vida d’un préstec.
 2. El 7% del capital concedit o 15 quotes mensuals si ocorre durant la segona meitat.
 3. A més s’imposa al prestador el requeriment el pagament previ del deute pendent al prestatari concedint-li, almenys, un mes per a complir.
 4. La nova regulació s’aplicarà tant a les noves hipoteques contractuals com a les ja existents a l’entrada en vigor de la Llei, per la qual cosa les clàusules pactades en contractes anteriors quedaran invalidades i sense cap efecte, tret que el pacte en la hipoteca existent sigui més beneficiós que la nova normativa.
 • Comissió màxima:
  La comissió màxima de préstecs en amortització anticipada parcial total del deute:
 1. Préstecs a tipus fix: fins a un 2% del capital amortitzat els deu primers anys de vida i del 1,5% si es decideix dur a terme posteriorment.
 2. Préstecs a tipus variable: fins al 0,25% durant els tres primers anys (o, alternativament, al 0,15% durant els cinc primers anys, en funció del que acordin les parts) i al 0% després.
 • Despeses de la hipoteca:
 1. Les despeses de gestoria, de notaria , de registre, i l’Impost d’Actes Jurídics Documentats correspondran a l’entitat bancària.
 2. El client solament assumirà els de taxació i els de les còpies notarials.

Altres mesures que també s’inclouen en la nova llei hipotecària:

 1. Obligació del Banc d’informació disponible per als clients en fase precontractual
 2. L’estandardització dels contractes a nivell europeu.
 3. Menors costos de transacció en la subrogació o a la novació de la hipoteca.

Lladó Grup Consultor, com a experts en dret bancari i contractual, quedem a la seva disposició per a assessorar-lo en qualsevol transacció que impliqui una contractació hipotecària.