Notifiaciones electronicas

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES D’HISENDA

Les persones jurídiques (SA i SL entre elles) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb Hisenda i per tant les societats estan obligades a rebre notificacions electròniques i a presentar electrònicament els documents i qualsevol tràmit que dirigeixi a Hisenda. Però a més, ha de conèixer que també succeeix el mateix amb qualsevol administració pública (Diputació, Generalitat, Ajuntaments, etc.).

Se li assigna una Adreça Electrònica Habilitada que funciona com una bústia electrònica on Hisenda fa arribar les seves notificacions, podent accedir a través d’internet. Tingui en compte quins efectes produeixen:

  • Les notificacions s’entenen produïdes en el moment d’accés a la bústia i si no accedís en 10 dies naturals, s’entendria produïda la notificació.
  • Cal tenir la precaució d’accedir a la bústia regularment.

Durant l’any natural es pot gaudir de 30 dies naturals (dies de cortesia) consecutius o no en els quals les Administracions Públiques no dipositessin notificacions en la bústia.

És molt important el fet de realitzar un seguiment molt acurat de la relació electrònica amb totes les Administracions Públiques, perquè les conseqüències de no atendre les notificacions a temps, pot impedir recórrer els actes que dicti l’Administració d’Hisenda i altres administracions.

Li recomanem apoderar al seu assessor fiscal perquè li faci un seguiment de totes les notificacions i de la relació amb les Administracions.

A Lladó Grup Consultor li oferim un equip de professionals especialistes pel seu assessorament.

Lladó Grup Consultor

Josep Cid Dacosta

Àrea Fiscal  Soci-economista