Modificacions tributàries a Cat Lladó

MODIFICACIONS TRIBUTÀRIES A CATALUNYA

A Catalunya s’ha publicat la Llei 5/2020, de 29 d’abril, que produeix bastantes novetats fiscals, que en general significa un augment a pagar en els diferents impostos, a part s’ha creat algun nou per a incrementar la gran llista d’impostos que es paguen a Catalunya respecte a la resta de l’Estat. Analitzem algunes d’aquestes modificacions:

  1. IMPOSTOS CEDITS

Amb efectes per a 2020 en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (a presentar en 2021) s’introdueix un nou tram en l’escala autonòmica de l’Impost a partir de 90.000€ de base liquidable en 2 punts i a partir de 120.000€ de tres punts, mantenint el marginal màxim des de 175.000€ en 5 punts, resultant un 48% d’IRPF màxim.

En l’Impost de Successions i Donacions, es produeixen les novetats més importants aplicables des de l’1 de maig de 2020, per tant a les herències o defuncions posteriors, incrementant-se l’import a pagar:

  • Nous coeficients multiplicadors per a fills i cònjuges (grups I i II) a aplicar quan el patrimoni preexistent és superior a 500.000€ i uns altres superiors segons els trams de patrimoni.
  • Es redueixen les bonificacions per als anteriors, deixant els mateixos per al grup I i uns altres inferiors per al grup II (fills majors de 21 anys i cònjuges).

En l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, des de l’1 de maig s’aplicarà un tipus del 5% per a les adquisicions d’habitatges per familiars monoparentals.

  1. IMPOSTOS PROPIS

Es crea l’Impost sobre Instal·lacions que incideixen en el Medi Ambient i grava la incidència, l’alteració o el risc de deterioració que ocasiona en el medi ambient la realització d’activitats d’energia elèctrica.

S’incrementen els tipus de gravamen de certs Cànons, Residus Municipals, i els aplicables en l’impost sobre Begudes Envasades.

Respecte a l’Impost sobre Estades en Establiments Turístics, s’incorpora la tributació dels creuers que no arriben a entrar al port i un possible recàrrec de l’Ajuntament de Barcelona.

Es modifiquen determinats aspectes de:

  • Cànon de l’Aigua
  • Les bonificacions de l’Impost sobre habitatges buits
  • L’Impost sobre grans Establiments Comercials, així com les pertinents modificacions en matèria de taxes.

Com hem comentat a l’inici, una època de crisi es contradiu amb augment d’impostos en general.

A Lladó Grup Consultor li oferim l’assessorament de l’equip de professionals especialitzats en fiscalitat per resoldre qualsevol dubte o tramitació.