modificacines sociedad capitales

MODIFICACIONS EN LES SOCIETATS DE CAPITAL

Dins dels canvis normatius aprovats pel Govern Espanyol a fi d’any , cal destacar la Llei 11/2018 de 28 de Desembre que ve introduir canvis, entre d’altres, a la Llei de Societats de Capital i que mirem de resumir en els següents punts:

  1. Acreditació de la realitat de les aportacions dineràries en la constitució de societats. S’ha introduït la novetat que, en les Societats Limitades NO SERÀ NECESSARI acreditar la realitat de les aportacions dineràries en les constitucions de societats si els fundadors manifesten en l’escriptura que respondran solidàriament davant la pròpia societat i dels creditors de la realitat de les mateixes. Aquest mecanisme s’estableix per facilitar la constitució de les societats però, al mateix, els socis responen personalment de la realitat de les aportacions davant de tercers. El més apropiat és fer dipòsit del capital en un compte corrent i obtenir el certificat bancari corresponent. En cas d’urgència en la constitució es possible no complir aquest pas sent recomanable formalitzar-lo tot seguit. Cal fer esment que a falta d’acreditació la responsabilitat de les aportacions es solidària entre els socis i, per tant, els tercers poden exigir-ho a qualsevol soci encara que aquest ho hagi aportat i acreditat. Per tant, per no haver de respondre de les aportacions dels altres socis, millor que cada ú aporti el seu capital i s’acrediti corresponentment.
  2. Obligació de les societats de capital d’elaborar un estat d’informació no financera o informe separat. A efectes de millor comprensió de l’evolució , resultats o situació de la societat en l’informe de gestió s’haurà d’incloure un estat d’informació no financera relatiu a aspectes relatius a l’activitat empresarial concreta, medi ambient, al personal, compliment de regles en matèria d’igualtat i no discriminació i discapacitat. S’exceptua d’elaborar aquest informe a les petites i mitjanes empreses.
  3. Pagament del Dividends. En l’acord de distribució dels dividends la junta haurà de determinar el moment i forma de pagament. Si no es diu re el dret a cobrar serà a partir del dia següent al de l’acord i en el domicili social. El termini màxim per pagar el dividend serà de 12 mesos des de la data de la Junta que va acordar la distribució.
  4. Dret de separació del Soci. En cas que la Junta General no acordi la distribució del 25%, com a dividend, dels beneficis de l’exercici anterior i que siguin legalment distribuïbles. Per aquest dret cal que el soci faci constar en l’acta de la Junta la seva protesta per la insuficiència dels dividends reconeguts, que l’empresa porti 5 exercicis inscrita en el Registre Mercantil i hagi obtingut beneficis els últims tres. Aquest és un mecanisme per defensar els interessos dels socis minoritaris els quals, en cas que no s’aprovi el repartiment de dividends, al menys tinguin la capacitat de separar-se de la companyia forçant la compra de les seves participacions. Aquest dret de separació es pot suprimir si tots els socis i voten a favor i es respecte el dret pel soci que no hi estigui d’acord.

Per qualsevol dubte en el funcionament mercantil de la societat l’equip legal de Lladó Grup Consultor queda a la seva disposició.

Joan Lladó Chimenis

Advocat