Novetats introduïdes pel Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació.

El Reial decret llei té com a objecte, d’una banda la revaloració de les pensions i altres prestacions públiques per al 2019 d’acord amb l’IPC, complementat amb la previsón d’actualitzar aquestes prestacions amb la revaloració real que hagin experimentat aquestes en el periode de novembre de 2017 a novembre 2018, en el cas que l’increment fos superior al 1,6 per cent. D’altra banda es pretén establir una forma definitiva de revaloració de pensions i altres prestacions públiques.

Així mateix, introdueix novetats en cotització i prestacions del col·lectiu d’autònoms i també en matèria de cotitzacions d’empleats de la llar.

Destaca també la suspensió de l’aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, prevista en el Reial decret 231/2017, de 10 de març, per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2019.

El Reial decret llei es comet, finalment, la reforma de diferents cossos legals (Llei General de la Seguretat Social, Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, Llei de l’Estatut del Treball Autònom), detallada en l’Annex amb quadres comparatius, així com l’anàlisi comparativa de les noves tarifes de cotització per Accidents de Treball i Malalties Professionals.