Mesures urgent contencio lloguer Llado

MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE CONTENCIÓ DE RENDES EN ELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE.

Amb la finalitat de regular el preu del lloguer en aquelles zones tensionades pels preus, entra en vigor la Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda.

La Llei vetllarà pel control de l’accés a l’habitatge en zones on el preu s’havia disparat amb una sèrie de mesures, considerant que el mercat està tensionat on els arrendataris dediquen més del 30% del seu salari a pagar el lloguer, el preu del lloguer ha pujat en els últims cinc anys més de 3 punts per sobre de l’IPC català i que el lloguer de la zona hagi experimentat “un creixement sostingut clarament superiora la mitjana de Catalunya, la competència de la qual per declarar que una zona es pot denominar tensionada correspondrà al departament de la Generalitat competent en matèria d’habitatge; en el cas de la ciutat de Barcelona, al seu ajuntament i en el conjunt de municipis de l’Àrea metropolitana podran sol·licitar-lo per iniciativa pròpia, mitjançant un acord de el Consell Metropolità.

Mesures de contenció del preu del lloguer:

  • Delimitació el preu del lloguer

En les zones denominades com tensionades, s’estableixen dos límits al preu: “el preu de referència per al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues” de la mateixa zona urbana i “la renda consignada en l’últim contracte d’arrendament” que no podrà superar-se. Quan l’arrendador i l’arrendatari siguin parents, es podran exceptuar aquestes normes.

L’índex de referència pel preu, segons indica la llei, l’estableix “el departament competent en matèria d’habitatge, a partir de les dades que consten en el Registre de fiances de lloguer de finques urbanes i de les característiques addicionals que es tenen en compte per a calcular aquest índex a cada moment”.

  • Formalització del contracte de lloguer

La norma indica a quan es realitzi la formalització del contracte de lloguer a una zona considerada tibant, s’aportarà un document amb la indexació del preu del lloguer, que contindrà el seu valor corresponent a un habitatge anàleg a l’arrendadaexpressat en euros per metre quadrat, especificant els marges de preu inferior i superior”.

L’arrendador de l’habitatge, no obstant això, pot “proposar un increment de la renda inicial respecte al preu de referènciaen concepte d’obres de millora que hagi dut a terme en l’últim any, per a millorar “la seva habitabilitat, seguretat, confortabilitat o eficiència energètica”. Aquests increments estaran regulats per un índex de referència que “ha de calcular-se basant-se en el capital invertit en la millora de l’habitatge, segons el determinat per la normativa vigent d’arrendaments urbans, i respectant en qualsevol cas l’increment màxim”, que no podrà superar en cap moment el 5%.

La llei afectarà a prop de 60 municipis catalans de les quatre províncies de la comunitat autònoma, si bé la majoria de municipis afectats estan a Barcelona i la seva zona metropolitana

Per a qualsevol dubte o qüestió respecte de la noves mesures urgents de lloguer, l’equip jurídic laboral de Lladó Grup Consultor està a la seva disposició.