Mesures RD 15/20

MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES PER A DONAR SUPORT A L’ECONOMIA I L’OCUPACIÓ REIAL -DECRET LLEI 15/2020, DE 21 D’ABRIL

MESURES EXTRAORDINÀRIES EN MATÈRIA D’ARRENDAMENTS PER AUTÒNOMS I PIMES

Es regula un procediment perquè les parts, persona física o jurídica arrendatària i la propietat, puguin arribar a un acord, en el termini d’un mes, per a la modulació del pagament de les rendes dels lloguers de locals de la Llei 29/1994 (contractes posteriors a 1 de gener de 1995):

 • Quan el propietari és una gran tenidor:
  • Moratòria: durant l’estat d’alarma i les seves pròrrogues i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, fins a un màxim de 4 mesos.
  • Renda: quedarà ajornada mitjançant fraccionament de les quotes en un termini de 2 anys.
 • Quan el propietari NO sigui gran tenidor:
  • Ajornament temporal.
  • Ús de la fiança com a pagament total o parcial de la renda. Reemplaçament en el termini d’un any.
 • Qui pot beneficiar-se?
  • Autònom:
   • Afiliat i en alta en el Règim d’Autònoms.
   • Activitat suspesa per la declaració estat d’alarma.
   • En cas d’activitat no suspesa, pèrdua del 75% de la facturació.
  • Pime:
   • No superi el límit de 4M/€ de partides d’actiu.
   • Activitat suspesa per la declaració estat d’alarma.
   • En cas d’activitat no suspesa, pèrdua del 75% de la facturació.

MESURES PER A REFORÇAR EL FINANÇAMENT EMPRESARIAL

S’acorda un paquet de mesures per a reforçar el finançament de les empreses:

 • S’habilita a l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), organisme públic adscrit a la Secretaria d’Estat d’Energia, a concedir ajornaments de les quotes dels préstecs concedits en el marc dels seus programes de subvencions o ajudes reemborsables, estenent així als crèdits del IDAE la possibilitat d’ajornament de quotes ja aprovada en reals decreto-lleis anteriors per als crèdits de la Secretaria General d’Indústria, el programa REINDUs, entre altres.
 • S’habilita al Consorci de Compensació d’Assegurances perquè desenvolupi activitats de reassegurança de crèdit i de caució a partir de 2020.
 • Reforçament del reaval concedit per la Companyia Espanyola de Reafiançament, Societat Anònima (CERSA), amb la finalitat d’augmentar la capacitat d’aval de les Societats de Garantia Recíproca, presents en totes les Comunitats Autònomes d’Espanya i amb gran capil·laritat com reforçadors de l’accés al finançament de les pimes de les diferents àrees geogràfiques en què es troben presents.
 • Podran beneficiar-se dels avals els pagarés incorporats al Mercat de Renda Fixa de l’Associació d’Intermediaris d’Actius Financers (AIAF) i al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF), fomentant el manteniment de les fonts de liquiditat proporcionades pels mercats de capitals i no sols a través dels canals bancaris tradicionals.
 • Es garanteix que la línia d’avals per import de fins a 100.000 milions d’euros podrà alliberar-se fins al 31 de desembre de 2020.

MESURES FISCALS

 • El subministrament de material sanitari s’estableix fins al 31 de juliol de 2020 un tipus impositiu de l’Impost sobre el Valor Afegit del zero per cent aplicable als lliuraments interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries d’aquesta mena de béns els destinataris dels quals siguin entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris. Aquestes operacions es documentaran en factura com a operacions exemptes.
 • Impost de Societats, es permet, per als períodes impositius iniciats a partir d’1 de gener de 2020 i amb efectes exclusius per a aquest període, que els contribuents el volum d’operacions dels quals no hagi superat la quantitat de 600.000 euros exerceixin l’opció per realitzar els pagaments fraccionats, sobre la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos, mitjançant la presentació dins del termini ampliat per l’esmentat Reial decret llei 14/2020 del pagament fraccionat determinat per aplicació de la citada modalitat de base imposable. Per als contribuents que no hagin pogut exercir l’opció d’acord amb l’anterior i l’import net del qual de la xifra de negocis no sigui superior a 6.000.000 d’euros es preveu que l’opció pugui realitzar-se en el termini del pagament fraccionat que hagi de presentar-se en els 20 primers dies del mes d’octubre de 2020, determinat, igualment, per aplicació de la citada modalitat de base imposable.
 • Signes, índexs o mòduls. S’adapten, de manera proporcional al període temporal afectat per la declaració de l’estat d’alarma en les activitats econòmiques, el càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l’ingrés a compte del règim simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit, que, en estar calculats sobre signes, índexs o mòduls, prèviament determinats en situació de normalitat, comportarien unes quanties no ajustades a la realitat dels seus ingressos actuals.
 • S’elimina la vinculació obligatòria que durant tres anys s’estableix legalment per a la renúncia al mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’Impost sobre el Valor Afegit, de manera que els contribuents puguin tornar a aplicar aquest mètode en l’exercici 2021, sempre que compleixin els requisits normatius per a la seva aplicació.
 • S’estén fins al 30 de maig la vigència temporal de determinades mesures tributàries contingudes en els Reials decrets llei 8/2020 i 11/2020, que tenien com a límit temporal el dia 30 d’abril de 2020, o, en el seu cas, el dia 20 de maig de 2020, a fi de garantir l’adaptació d’aquestes mesures a l’evolució de la crisi els efectes de la qual pretenen mitigar.
 • Supeditar el pagament dels deutes tributaris a l’obtenció del finançament a què es refereix el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, finançament caracteritzat per comptar amb l’aval de l’Estat.
 • Es redueix al 4 per cent el tipus impositiu aplicable a llibres, periòdics i revistes digitals, alhora que s’elimina la discriminació existent en matèria de tipus impositius entre el llibre físic i el llibre electrònic.

MESURES PER A FACILITAR L’AJUST DE L’ECONOMIA I PROTEGIR L’OCUPACIÓ

En el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, es van adoptar diferents mesures en matèria de suspensió temporal de contractes i reducció de la jornada (ERTOs):

 • Definició del concepte de força major a l’efecte de l’actual situació del Covid-19. Per això la força major podrà ser parcial. En aquest sentit, pot aquesta no estendre’s a tota la plantilla, respecte d’aquelles empreses que desenvolupen activitats considerades essencials durant aquesta crisi, concorrent la causa obstativa descrita en l’article 22 en la part d’activitat o en la part de la plantilla no afectada per aquest caràcter essencial.
 • Es reforça la protecció de les treballadores i els treballadors fixos-discontinus, ampliant la cobertura regulada en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, a aquelles persones treballadores que no hagin pogut reincorporar-se a la seva activitat en les dates previstes, a conseqüència del COVID-19 i que, o bé disposant de períodes d’ocupació cotitzada suficient, no compleixen el requisit de situació legal de desocupació, o bé no poden accedir a la prestació per desocupació per mancar del període de cotització necessari per a accedir a aquesta prestació.
 • Els treballadors i treballadores autònomes tenien de termini fins al mes de juny de 2019 per a realitzar l’opció per alguna Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social per a la gestió de determinades prestacions de Seguretat Social. Un col·lectiu d’uns 50.000 autònoms no ho van fer i en aquests moments han de realitzar de manera massiva la sol·licitud de cessament d’activitat pel que es disposa en aquest reial decret llei que poden optar per una Mútua al temps de sol·licitar el cessament, i així garantir que la nova entitat els pugui reconèixer el dret i facilitar la seva tramitació. Igualment, podran sol·licitar la prestació de la Incapacitat Temporal a partir d’aquest moment també en la Mútua per la qual optin.
 • Es regula la sanció dels comportaments de les empreses que presentin sol·licituds que continguin falsedats i incorreccions en les dades facilitades i s’estableix una responsabilitat empresarial que implica la devolució, per part de l’empresa, de les prestacions indegudament percebudes pels seus treballadors i treballadores, quan no medi dol o culpa d’aquests.
 • Suspensió de terminis en l’àmbit d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. No computarà, durant l’estat d’alarma, a l’efecte dels terminis de durada de les actuacions de comprovadores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Així mateix, no computarà tal període en la durada dels terminis fixats pels funcionaris del Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social per al compliment de qualssevol requeriments. S’exceptuen del que s’estableix en el paràgraf anterior aquelles actuacions comprovadores i aquells requeriments i ordres de paralització derivats de situacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma.
 • Queden suspesos els terminis de prescripció, així com per a la imposició de sancions.
 • Les societats laborals són institucions clau per a l’economia social i la generació d’ocupació. Per això, amb l’objectiu de donar suport a les iniciatives empresarials articulades a través d’una societat laboral es flexibilitzen de manera temporal i extraordinària alguns dels requisits que permeten a les societats anònimes o de responsabilitat limitada la qualificació de societat laboral.
 • Per a garantir la protecció de les persones treballadores i continuar atenent les necessitats de conciliació de la vida laboral i familiar en el context de la crisi del COVID-19, es prorroga dos mesos el caràcter preferent del treball a distància, així com el dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada.

MESURES DE PROTECCIÓ ALS CIUTADANS

 • Se’ls atribueix la consideració de situació legal de desocupació a aquelles persones treballadores els contractes de les quals han estat extingits durant el període de prova des del 9 de març, així com a aquells que ho hagin extingit voluntàriament des de l’1 de març per tenir una oferta laboral en ferma que no ha arribat a materialitzar-se a conseqüència del COVID-19.
 • Es trobaran en situació legal de desocupació i en situació assimilada a l’alta, les persones treballadores que haguessin resolt voluntàriament la seva última relació laboral a partir del dia 1 de març de 2020, per tenir un compromís ferm de subscripció d’un contracte laboral per part d’una altra empresa, si aquesta hagués desistit del mateix a conseqüència de la crisi derivada del COVID-19. La situació legal de desocupació s’acreditarà mitjançant comunicació escrita per part de l’empresa a la persona treballadora desistint de la subscripció del contracte laboral compromès a conseqüència de la crisi derivada del COVID 19.
 • Ampliació de les contingències en les quals es poden fer efectius els drets consolidats dels plans de pensions, recollida en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.
 • La formalització d’instruments públics en els quals es reflecteixi la moratòria, tant legal, com aquella que les parts poguessin acordar, està subjecte al règim aranzelari previst en l’article 16 ter del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, que consisteix, bàsicament en la incorporació d’una bonificació del 50% en els termes establerts en aquest precepte. Aquesta reducció s’aplica tant a l’atorgament de l’escriptura pública, com a la seva inscripció registral.
 • S’ha considerat adequat que aquest mateix benefici sigui estès a les formalitzacions d’instruments públics en l’àmbit dels contractes de finançament no hipotecari recollits en els articles 21 a 27 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, ja es tracti d’instrument notarial o de pòlissa, i en aquest cas la bonificació haurà de ser equivalent.
 • Atorgament unilateral pel creditor dels instruments notarials en què es formalitza l’ampliació de termini derivada de la moratòria legal dels préstecs o crèdits garantits amb hipoteca, o mitjançant un altre dret inscriptible diferent, i es justifica que el que es documenta és el reconeixement unilateral del creditor d’una obligació establerta ex lege.
 • Dret de resolució de determinats contractes sense penalització per part dels consumidors i usuaris s’estableix que el «dies a quo» del dret a resoldre el contracte és aquell en què resulta impossible la seva execució i el «dies ad quem» als 14 dies d’aquell. En aquest sentit, s’estableix que el termini de 60 dies per a entendre que no s’ha arribat a un acord entre les parts començarà a computar en el moment en què el consumidor o usuari sol·licita la resolució del contracte, perquè és en aquest moment quan l’empresari té coneixement oficial del fet.
 • Concessió de préstecs avalats al 100% per l’Estat i sense cost per al beneficiari de despeses ni interessos a famílies que, a conseqüència de la pandèmia, es trobin en dificultats per a fer front a la renda dels seus lloguers d’habitatge habitual, per un import total de fins a 1.200 milions de €.

Badalona, 22 d’abril de 2020

Joan Lladó Chimenis

Advocat