Mesures fiscals 2021 Llado

LES PROPOSTES DE MESURES FISCALS PEL 2021.

En l’àmbit impositiu, les principals propostes de modificacions que es projecten són les següents:

En IRPF:

  • S’incrementa 2 punts percentuals per a bases liquidables superiors a 300.000€. Això suposaria que si les CCAA no modifiquessin les seves tarifes, s’arribaria a uns marginals màxims d’entre de 45,5 i el 51,5%.
  • La tarifa de l’estalvi augmenta 3 punts, passant el marginal del 23 al 26% a partir de 200.000,00 € de guany patrimonial.
  • Es rebaixa l’aportació màxima a plans de pensions individuals de 8.000 a 2.000€, pujant el límit conjunt d’aportacions individuals i de plans d’ocupació de 8.000 a 10.000€ en aportacions del participi i de l´empresa.

En Impost de Patrimoni:

  • S’augmenta el marginal màxim de la tarifa estatal del 2,5 al 3,5%, si bé això només afectarà les CCAA que no regulin aquesta qüestió, ja que tenen competència sobre la tarifa. En l’actualitat hi ha diverses Comunitats en les quals aquest tipus supera el 3%.
  • Es contempla que l’Impost sobre el Patrimoni tingui un caràcter indefinit, de manera que no sigui necessari prorrogar-ho any rere any mitjançant una llei.

En Impost de Societats:

  • Es redueix l’exempció per beneficis percebuts i per les plusvàlues generades en la transmissió de participacions significatives de filials del 100 al 95%, encara que en principi sol per a entitats amb import net de la xifra de negocis superior a 40M€. Les empreses amb un volum inferior, podran continuar aplicant l’exempció del 100% sobre dividends i plusvàlues durant els pròxims 3 anys..

En IVA:

  • S’incrementa del 10 al 21% el tipus aplicable a la venda de begudes ensucrades que no es realitzin en establiments d’Hosteleria.

En Impost sobre les Primes d’Assegurances:

  • El tipus impositiu s’incrementa del 6 al 8%. 

En Impost sobre Hidrocarburs:

  • S’incrementa el tipus estatal de 30,7 cèntims/litre a 34,5, però sense afectar el gasoil d’ús professional i al gasoil bonificat.

Lladó Grup Consultor

David Ortiz

Àrea Fiscal