Mesures Concursals

MESURES CONCURSALS I SOCIETÀRIES DEL RD 16/20 DE MESURES PROCESSALS

Modificació del conveni concursal

Durant l’any següent a comptar des de la declaració de l’estat d’alarma, el concursat, podrà presentar proposta de modificació del conveni que es trobi en període de compliment aportant un pla de pagaments i viabilitat respecte dels crèdits concursals pendents de pagament.

En cap cas la modificació afectarà els crèdits reportats o contrets durant el període de compliment del conveni originari ni als creditors privilegiats als quals s’hagués estès l’eficàcia del conveni o s’haguessin adherit a ell una vegada aprovat, tret que votin a favor o s’adhereixin expressament a la proposta de modificació.

Ajornament del deure de sol·licitar l’obertura de la fase de liquidació

Durant el termini d’un any a comptar des de la declaració de l’estat d’alarma, el deutor no tindrà el deure de sol·licitar la liquidació de la massa activa quan conegui la impossibilitat de complir amb els pagaments compromesos o les obligacions contretes amb posterioritat a l’aprovació del conveni concursal, sempre que el deutor present una proposta de modificació del conveni.

Durant el termini previst en l’apartat anterior, el jutge no dictarà acte obrint la fase de liquidació encara que el creditor acrediti l’existència d’algun dels fets que poden fonamentar la declaració de concurs.

En cas d’incompliment del conveni aprovat o modificat dins dels dos anys a comptar des de la declaració de l’estat d’alarma, tindran la consideració de crèdits contra la massa:

  • Els crèdits derivats d’ingressos de tresoreria en concepte de préstecs.
  • Els crèdits o altres negocis d’anàloga naturalesa que s’haguessin concedit al concursat o derivats de garanties personals o reals constituïdes a favor d’aquest per qualsevol persona, incloses les que, segons la llei, tinguin la condició de persones especialment relacionades amb ell.

Acords de refinançament

  • Durant el termini d’un any a comptar des de la declaració de l’estat d’alarma, el deutor que tingués homologat un acord de refinançament podrà posar en coneixement del jutjat competent per a la declaració de concurs que ha iniciat o pretén iniciar negociacions amb creditors per a modificar l’acord que tingués en vigor o per a aconseguir un altre nou, encara que no hagués transcorregut un any des de l’anterior sol·licitud d’homologació.

Règim especial de la sol·licitud de declaració del concurs de creditors

  • Fins al 31 de desembre de 2020 el deutor que es trobi en estat d’insolvència no tindrà el deure de sol·licitar la declaració de concurs.
  • Fins al 31 de desembre de 2020, els jutges no admetran a tràmit les sol·licituds de concurs necessari que s’hagin presentat des de la declaració de l’estat d’alarma.

Finançaments i pagaments per persones especialment relacionades amb el deutor:

Tindran la consideració de crèdits ordinaris , en els concursos declarats dins dels 2 anys següents des de la declaració de l’estat d’alarma:

  • Els derivats d’ingressos de tresoreria a concepte de préstecs, crèdits o altres negocis d’anàloga naturalesa, que des de la declaració de l’estat d’alarma li haguessin estat concedits al deutor pels qui, segons la llei, tinguin la condició de persones especialment relacionades amb ell.
  • Aquells en què s’haguessin subrogat els qui segons la llei tinguin la condició de persones especialment relacionades amb el deutor a conseqüència dels pagaments dels crèdits ordinaris o privilegiats realitzats per compte d’aquest, a partir de la declaració d’aquest estat.

Tramitació preferent:

a) Els incidents concursals en matèria laboral.

b) Les actuacions orientades a l’alienació d’unitats productives o a la venda amb globus dels elements de l’actiu.

c) Les propostes de conveni o de modificació dels quals estiguessin en període de compliment, així com els incidents d’oposició a l’aprovació judicial del conveni.

d) Els incidents concursals en matèria de reintegració de la massa activa.

e) L’admissió a tràmit de la sol·licitud d’homologació d’un acord de refinançament o de la modificació del qual estigués vigent.

f) L’adopció de mesures cautelars i, en general, qualssevol altres que, segons el parer del Jutge del concurs, puguin contribuir al manteniment i conservació dels béns i drets.

Suspensió de la causa de dissolució per pèrdues

Únicament als efectes de determinar la concurrència de la causa de dissolució prevista en l’article 363.1 e) del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, no es prendran en consideració les pèrdues del present exercici 2020. Si en el resultat de l’exercici 2021 s’apreciessin pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, haurà de convocar-se pels administradors o podrà sol·licitar-se per qualsevol soci en el termini de dos mesos a comptar des del tancament de l’exercici conforme a l’article 365 de la citada Llei, la celebració de Junta per a procedir a la dissolució de la societat, tret que s’augmenti o redueixi el capital en la mesura suficient, tot això sense perjudici de l’obligació de presentar concurs de creditors segons el que es disposa en l’RD/20 (31 de desembre de 2020).

Badalona a 30 d’abril del 2020.

Joan Lladó Chimenis

Advocat