Registre jornada laboral

LES EMPRESES  HAURAN DE REGISTRAR DIÀRIAMENT LA JORNADA DELS SEUS TREBALLADORS DES DEL 12 DE MAIG DE 2019. 

Les empreses hauran de registrar diàriament la jornada dels seus treballadors a partir del 12 de maig, data en la qual entrarà en vigor la modificació de l’Estatut dels Treballadors referida al registre de jornada que va aprovar el Govern la setmana passada mitjançant Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

En concret, l’RD obliga les empreses a garantir el registre diari de l’horari dels seus treballadors, que haurà d’incloure l’inici i finalització de la jornada, sense perjudici de la flexibilitat horària.

Aquest registre s’organitzarà i documentarà mitjançant la negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en defecte d’això, per decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors.

L’empresa estarà obligada a conservar els registres de jornada dels seus treballadors durant quatre anys i hauran de romandre a la disposició dels treballadors, sindicats i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

De manera complementària, la norma modifica el text de la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (LLISOS) per a tipificar com a infraccions en l’Ordre Social les derivades d’incompliments relatius al registre de jornada i, per tant, existeix un règim SANCIONADOR.

Des de Lladó Grup Consultor, juntament amb el nostre partner informàtic, hem desenvolupat una eina de recursos humans a l’efecte de poder realitzar el control horari al qual obliga el Reial Decret i amb enllaç amb altres solucions com el portal de l’empleat.

A Lladó Grup Consultor disposem d’un equip especialista en dret Laboral per assessorar-lo en tots els dubtes que li puguin sorgir en l’entrada en vigor de la modificació de l’Estatut de Treballadors referida al registre  de jornada.