Assegurances mèdiques empleats

 PAGUI LES ASSEGURANCES MÈDIQUES DELS SEUS EMPLEATS

Per a les empreses al negociar augments salarials o bé com una retribució flexible, l’oferir una assegurança mèdica per als seus treballadors i la seva família, suposa avantatges per a totes dues parts.

Quan l’empresa paga l’assegurança mèdica a un treballador i a la seva família, aquesta retribució està exempta d’IRPF del beneficiari (no tributa) encara que cotitza a la seguretat social, i tot serà despesa deduïble si es compleixen els següents requisits:

  • L’assegurança l’ha de pagar l’empresa i ha de constar com a prenedor.
  • No es considera retribució en espècie fins al límit de 500 euros anuals per cadascuna de les persones assegurades (cas de discapacitats 1.500 euros).
  • L’excés d’aquests imports tributaria.
  • L’edat dels descendents no està limitada i poden ser fills o néts, sense tenir en compte la seva edat, ni és necessari que convisquin amb el treballador.

Els avantatges:

  • Per el treballador si substitueix part de la seva retribució per una assegurança mèdica en estar exempt de tributar IRPF, percebrà més salari net en reduir-se les retencions del seu salari.
  • Per a l’empresa serà tot despesa deduïble, tant l’assegurança mèdica com la cotització a la seguretat social i encara que no redueix la seva despesa de personal, el treballador percebrà més retribució neta en la seva butxaca, en comparació a si abona directament l’assegurança mèdica.

En el supòsit de ser un empresari o professional autònom, serà una despesa deduïble de la seva activitat i no estaria exempt d’IRPF en el cas de socis de societats que cotitzen al RETA (règim d’autònoms) per tenir control de la societat.

A Lladó Grup Consultor li oferim l’assessorament de l’equip de professionals especialitzats per resoldre qualsevol dubte o tramitació.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista