L’EMPRESA CEDEIX UN VEHICLE D’EMPRESA AL TREBALLADOR? COBRI-LI L’IVA

Si la seva empresa adquireix vehicles per cedir-los als seus treballadors, podrà deduir l’IVA suportat en la seva totalitat, i això tant si l’utilitzen per a fins empresarials com si ho fan per a fins privats, de la següent forma:

  • Per la part que s’utilitza per a l’empresa, el vehicle es considera afecte a l’activitat i pot deduir-se tot l’IVA, com qualsevol altre actiu.
  • Per la utilització privada, com que es considera que remunera al treballador, també es considera afecte a l’activitat i haurà de repercutir-se l’IVA per aquesta part.

Veiem un exemple d’un vehicle valorat en 30.000 euros (IVA inclòs) i es considera que la utilització privada és del 60%:

  1. La retribució en espècie mensual resulta del següent càlcul (20% X(30.000 * 60%)/12 i són al mes 300 euros.
  2. Base imposable de l’IVA (dels 300 euros) 248 euros.
  3. IVA a repercutir sobre el treballador 52 euros.

A Lladó Grup Consultor disposem d’assessors amb una àmplia experiència per assessorar-lo.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista