Registre Salarial obligatori per les empreses

LES CLAUS DEL REGISTRE SALARIAL OBLIGATORI

La igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes és un dret bàsic de les persones treballadores. Amb la finalitat de crear un marc jurídic que permeti fer un pas més cap a la plena igualtat, es va aprovar el Reial decret llei 6/2009, d’1 de Març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació, en el qual, entre altres, es va modificar la redacció de l’Estatut dels Treballadors per a introduir l’obligació de les empreses de portar un registre retributiu per a poder visibilitzar la bretxa salarial que, en el seu cas, pugui existir entre dones i homes. Aquest registre retributiu ha estat desenvolupat reglamentàriament mitjançant l’aprovació del Reial decret 902/2020, de 13 d’Octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes, establint els criteris concrets per a desagregar per sexe la informació retributiva de l’empresa.

Destaquem els següents aspectes de la normativa:

QUÈ ÉS UN REGISTRE RETRIBUTIU? 

El RD Llei 6/2019 va modificar en el seu moment l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors per a incloure la nova obligació per a les empreses: el registre salarial. El nou RD especifica més detalls sobre com ha de dur-se a terme aquesta obligació.

El registre retributiu és un document on haurà de recollir-se tota la informació salarial de l’empresa, de manera detallada, que mostri de forma separada les retribucions d’homes i dones de la seva plantilla.

En el registre retributiu s’haurà d’incloure tota la informació sobre els salaris, inclòs personal directiu i alts càrrecs.

Objecte: establir mesures específiques per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva, desenvolupant els mecanismes per a identificar i corregir la discriminació en aquest àmbit i lluitar contra aquesta, promovent les condicions necessàries i removent els obstacles existents.

QUÈ ÉS EL PRINCIPI DE TRANSPARÈNCIA RETRIBUTIVA? 

L’article 3 de la norma estableix que els convenis col·lectius a partir d’ara hauran d’integrar i aplicar el principi de transparència retributiva, de manera que permeti obtenir informació sobre els aspectes que componen la retribució dels treballadors.

La fi d’aquest principi serà identificar les discriminacions directes o indirectes respecte a les valoracions de llocs de treball quan, exercint un treball d’igual valor, es rebi un salari inferior sense que pugui justificar-se.

Principi de transparència retributiva: A fi de garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de tracte i no discriminació en matèria retributiva entre dones i homes, les empreses hauran d’integrar i aplicar el principi de transparència retributiva entès com aquell que, aplicat als diferents aspectes que determinen la retribució de les persones treballadores i sobre els seus diferents elements, permet obtenir informació suficient i significativa sobre el valor que se li atribueix a aquesta retribució. El principi de transparència retributiva té per objecte la identificació de discriminacions, en el seu cas, tant directes com indirectes, particularment les degudes a incorrectes valoracions de llocs de treball, la qual cosa concorre quan exercit un treball d’igual valor es percebi una retribució inferior sense que aquesta diferència pugui justificar-se objectivament amb una finalitat legítima i sense que els mitjans per a aconseguir aquesta finalitat siguin adequats i necessaris.

QUINES EMPRESES ESTAN OBLIGADES I EN QUINS TERMINIS A REALITZAR UN REGISTRE RETRIBUTIU? 

Segons l’article 5, totes les empreses hauran de realitzar un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs personal directiu i alts càrrecs.

Després del desenvolupament normatiu del 2020, es va establir un termini d’adaptació de 6 mesos per a adaptar-se a les noves obligacions. Això implica que, a partir del 14 d’abril de 2021 totes les empreses hauran de comptar amb un registre retributiu adaptat al RD 902/2020.

Obligació d’igual retribució per treball d’igual valor: El principi d’igual retribució per treball d’igual valor vincula a totes les empreses, independentment del nombre de persones treballadores, i a tots els convenis i acords col·lectius.

Un treball tindrà igual valor que un altre quan la naturalesa de les funcions o tasques efectivament encomanades, les condicions educatives, professionals o de formació exigides per al seu exercici, els factors estrictament relacionats amb el seu acompliment i les condicions laborals en les quals aquestes activitats es duen a terme en realitat siguin equivalents:

 • S’entén per naturalesa de les funcions o tasques el contingut essencial de la relació laboral, tant en atenció al que s’estableix en la llei o en el conveni col·lectiu com en atenció al contingut efectiu de l’activitat exercida.
 • S’entén per condicions educatives les que es corresponguin amb qualificacions reglades i guardin relació amb el desenvolupament de l’activitat.
 • S’entén per condicions professionals i de formació aquelles que puguin servir per a acreditar la qualificació de la persona treballadora, incloent l’experiència o la formació no reglada, sempre que tingui connexió amb el desenvolupament de l’activitat.
 • S’entén per condicions laborals i per factors estrictament relacionats amb l’acompliment aquells diferents dels anteriors que siguin rellevants en l’acompliment de l’activitat.

Instruments de transparència retributiva: Registre retributiu: totes les empreses han de tenir un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs. Aquest registre té per objecte garantir la transparència en la configuració de les percepcions, de manera fidel i actualitzada, i un adequat accés a la informació retributiva de les empreses, al marge de la seva grandària, mitjançant l’elaboració documentada de les dades fetes una mitjana i desglossades.

El registre retributiu haurà d’incloure els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla desagregats per sexe. A tals efectes, hauran d’establir-se en el registre retributiu de cada empresa, convenientment desglossades per sexe, la mitjana aritmètica i la mitjana del realment percebut per cadascun d’aquests conceptes en cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable. Al seu torn, aquesta informació haurà d’estar desagregada en atenció a la naturalesa de la retribució, incloent salari basi, cadascun dels complements i cadascuna de les percepcions extrasalarials, especificant de manera diferenciada cada percepció.

Quan se sol·liciti l’accés al registre per part de la persona treballadora per inexistència de representació legal, la informació que es facilitarà per part de l’empresa no seran les dades fetes una mitjana de respecte a les quanties efectives de les retribucions que consten en el registre, sinó que la informació a facilitar es limitarà a les diferències percentuals que existissin en les retribucions fetes una mitjana de de homes i dones, que també hauran d’estar desagregades en atenció a la naturalesa de la retribució i el sistema de classificació aplicable.

En les empreses que comptin amb representació legal de les persones treballadores, l’accés al registre es facilitarà a les persones treballadores a través de la citada representació, tenint dret aquelles a conèixer el contingut íntegre d’aquest.

El període temporal de referència serà amb caràcter general l’any natural, sense perjudici de les modificacions que fossin necessàries en cas d’alteració substancial de qualsevol dels elements que integren el registre.

La representació legal de les persones treballadores haurà de ser consultada, amb una antelació d’almenys deu dies, amb caràcter previ a l’elaboració del registre. Així mateix, i amb la mateixa antelació, haurà de ser consultada quan el registre sigui modificat.

A QUINES SANCIONS M’ENFRONTO SI NO DISPOSO DEL REGISTRE RETRIBUTIU? 

D’acord amb la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre Social la no confecció d’aquest registre està tipificat com a falta greu i pot comportar una sanció de fins a 6.250 euros. 

Si s’estima l’existència de discriminació directa o indirecta en matèria retributiva la tipificació de la falta seria de molt greu, podent estar sancionada a partir dels 6.251 euros i fins als 187.515 euros. 

Ens adaptem a les teves necessitats

COMENCEM?

 • Ens posem en contacte

  Truca‘ns o escriu-nos i explica’ns el teu cas

 • T’orientem

  T’orientem perquè tinguis una visió de les possibilitats del teu cas.

 • Parlem

  Concertem una reunió amb el nostre equip expert.

 • Pressupost

  Una vegada analitzat el teu cas, amb tota la documentació, t’enviem el pressupost.

ENS POSEM A TREBALLAR EN EQUIP!

  Contacte amb Lladó Grup Consultor

  Nom (*)

  Cognoms (*)

  Nom de l'empresa

  CIF

  e-mail (*)

  Telèfon (*)

  Accepto la clàusula de LOPD.
  L'informem que les seves dades personals que ens pugui facilitar en posar-se en contacte amb nosaltres seran incorporades en un fitxer titularitat de Lladó Grup Consultor (Lladó Advocats Grup Consultor,S.A., Lladó Advocats Associats,S.L.P.,IGC Inter Grup Consultors,S.A. i ETB Xarxa d'Assessorament Integral,S.L.) amb la finalitat de contactar amb vostè per donar resposta a la seva petició i informar sobre els nostres serveis a través de qualsevol mitjà de comunicació, fins i tot electrònic. Si desitja exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició pot fer-ho a través de l'adreça de correu electrònic consultor@lladogrup.com o de comunicació escrita dirigida a C / SantDomènec, 39-41, 08911 Badalona (Barcelona).

  Lladó Grup Consultor ja estem en disposició de confeccionar aquest registre retributiu així com, i en el supòsit d’existir una bretxa salarial, elaborar previ anàlisi un informe justificatiu. 

  És per això i de la seva importància que li recomanem es posi en contacte al més aviat amb els / les nostres professionals per a qualsevol dubte i per presentar-los la proposta de servei per a la confecció del registre retributiu.