Subvencions per la incorporació de persones en situació d’atur majors de 45 anys al mercat de treball.

Objectiu

L’objectiu és incentivar les empreses per a impulsar la contractació de persones majors de 45 anys que portin com a demandants d’ocupació almenys 6 mesos en els darrers 12 mesos anteriors a l’inici del contracte de treball.

El contracte ha de supossar increment de plantilla. El número de contractes subvencionats no pot representar mes del 50% de la plantilla amb un màxim de 5 contractes subvencionats.

Tipus d’ajuts i Termini

La subvenció pot ser (com a referencia del 2020) de 1.050€/mes durant un màxim de 12 mesos per contractes a temps complert o bé la part proporcional. En cas de que la persona a contractar sigui discapacitada el temps màxim subvencionable son 18 mesos.

Termini Sol.licitud: Convocatòria oberta fins al 20 de novembre de 2021 inclòs.

CONTACTAR

7 + 0 = ?

Programa d’ajuts a la Rehabilitació Energètica d’Edificis
(PREE)

Objectiu

Opció A: actuacions en edificis existents:

Edificis d’habitatge unifamiliar
Edificis de tipologia residencial col·lectiva d’habitatge
Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) (article 2.1 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE))

Opció B: actuacions sobre un o diversos habitatges o locals d‘un mateix edifici, considerades individualment o sobre parts d’un edifici.

Requisits de les actuacions:

Millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, com a mínim, una lletra mesurada en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any). Aquest criteri no serà d’aplicació en els següents casos:
Quan l’edifici tingui una qualificació energètica A i es proposin mesures de millora.

En edificis de qualsevol altre ús per l’opció A o B, que no comptin amb un procediment per a la seva qualificació energètica. Llavors caldrà reduir el seu consum d’energia final un 20% com a efecte equivalent a la millora d’una lletra.
Assolir una reducció del consum d’energia final mínim del 10% respecte la situació de partida.

Tipus d’ajuts i Terminis

Tipologies de les actuacions elegibles:

-Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica.
-Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.
-Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

Els ajuts concedits a aquells destinataris finals que siguin empreses o desenvolupin activitat comercial o mercantil, i els sigui aplicable la normativa d’ajuts d’estat, per a la realització d’inversions destinades a mesures d’eficiència energètica i per a la promoció de l’energia procedent de fonts renovables, estaran sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió.

No seran elegibles:

Les realitzades en edificis de nova construcció Ampliacions (superfície o volum)
Canvi d’ús.

Beneficiaris

Destinataris últims dels ajuts (residència fiscal a Espanya):

-Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietaris d’edificis existents (o parts de l’edifici en el cas de l’opció B) destinats a qualsevol ús.
-Les comunitats o agrupacions de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge (article 5 de la Llei 49/1960, de Propietat Horitzontal).

-Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis (article 396 del Codi Civil) i sense títol constitutiu de propietat horitzontal.
-Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis (mitjançant contracte vigent a llarg termini) que els atorgui facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l’actuació.

-Les empreses de serveis energètics (ESEs). Hauran d’actuar en funció del contracte amb la propietat i dur a terme les inversions.
-Els ajuntaments, les diputacions provincials, el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques o entitats locals equivalents, i les Mancomunitats o agrupacions de municipis espanyols.

-Les Comunitats locals d’energia, les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia, segons la Directiva 2018/2001, la Directiva 2019/944 o el Reial Decret Llei 23/2020.

Imports: en el cas d ́habitatges, el percentatge d’ajuda base del 35% (opció A) o del 25% (opció B) està limitat a 6.000 € per habitatge, multiplicat pel número d ́habitatges.

Termini de sol·licitud: Fins el 31 de juliol de 2021 o quan s’esgoti el pressupost disponible.

CONTACTAR

4 + 1 = ?

Nova línia d’ajuts de 10 milions d’euros per a locals de centres comercials i establiments de més de 400 metres quadrats.

Objectiu

S ́ha publicat l ́Ordre de Bases d ́una nova línia de 10 milions d’euros per als establiments ubicats en centres, galeries i recintes comercials i locals de més de 400 metres quadrats, tancats entre el 7 de gener i el 28 de febrer, d’acord amb les mesures de contenció aprovades pel Procicat per fer front a la pandèmia de la Covid-19.

És la segona línia d’ajuts directes que posa en marxa el Departament d’Empresa i Coneixement per a aquests establiments comercials, després de la que es va obrir el mes de gener passat, amb un ajut de 8.500 euros per establiment, amb l’objectiu de contribuir a pal·liar els efectes de les restriccions en aquests locals,

Beneficiaris: comerços de més de 400 metres quadrats i locals de centres comercials

Com en la primera línia, els beneficiaris són autònoms i pimes dedicats a les activitats de comerç al detall afectats per l’ordre de tancament sanitari. En concret, se’n podran beneficiar els establiments comercials de productes no essencials de més de 400 metres quadrats, i les botigues de productes no essencials situats dins de centres, galeries i recintes comercials. A diferència de la convocatòria anterior, s’estableixen ajuts específics per als establiments de restauració ubicats en centres, recintes i galeries comercials, atès que continuen tancats d’acord amb les restriccions aprovades pel Procicat.

Tipus d’ajuts i Terminis

Imports: Els ajuts consistiran en un aportació per establiment de:

5.000 euros/establiment per a comerços de productes no essencials de més de 400 metres quadrats
5.000 euros/establiment per a comerços al detall de productes no essencials ubicats en centres, recintes o galeries comercials

7.000 euros/establiment per a bars, restaurants i cafeteries ubicats en centres, galeries o recintes comercials

Els comerços que han estat beneficiaris de la primera línia d’ajuts, rebran un nou pagament de manera automàtica sense haver de fer cap sol·licitud nova.

Els que no s’hi hagin acollit, hauran de presentar les sol·licituds temàticament.

Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats procedents de qualsevol administració, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

Termini Sol.licitud: La convocatoria s’obrirà en els propers dies.

CONTACTAR

1 + 3 = ?

Segona línia d’ajuts dotada amb 6 milions d’euros per a establiments d’oci nocturn i parcs infantils privats tancats per les restriccions sanitàries de la Covid-19.

Objectiu

Beneficiaris:

S’hi podran acollir autònoms, microempreses i pimes dedicades a l’oci nocturn (bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, sales de festa amb espectacle i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes), així com els parcs infantils privats, afectats per les mesures de tancament decretades pel Procicat els mesos d’agost i d’octubre de l’any passat, respectivament.

Tipus d’ajuts i Termini

Imports:

La subvenció consistirà en un pagament únic a cada beneficiari, amb l’aportació següent:
Parcs infantils privats: 6.000 euros
Establiments oci nocturn de menys de 10 treballadors: 5.000 euros Establiments d’oci nocturn de 10 o més treballadors: 15.000 euros

Els beneficiaris de la primera línia rebran el pagament automàtic sense presentar nova sol·licitud

Termini Sol.licitud: La convocatoria s’obrirà en els propers dies.

CONTACTAR

1 + 4 = ?

Ajuts a entitats gestores d’instal·lacions esportives amb activitat suspesa o limitada per COVID19.

Objectiu

Ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir en el sector de l’activitat física i l’esport, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant l’any 2021.

Programa 1: Per a entitats gestores d’instal·lacions esportives l’obertura al públic de les quals s’hagi vist suspesa o limitada:

-Les entitats privades sense finalitat de lucre registrades en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya que gestionen instal·lacions esportives.
-Les empreses que gestionen instal·lacions esportives d’acord amb l’epígraf 967.1 (Instal· lacions esportives) o l’epígraf 967.2 (Escoles i serveis de perfeccionament de l’esport) de les tarifes i la instrucció de l’Impost d’Activitats Econòmiques, aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre. -Les universitats catalanes que siguin gestores d’instal·lacions esportives.

Tipus d’ajuts i Termini

Import:

La quantitat per les empreses que gestionen instal.laciones privades (epígraf 967.1) pot variar de 1000€ a 32.000€, segons activitats e instal.lacions

Termini Sol.licitud: La convocatoria s’obrirà en els propers dies.

CONTACTAR

5 + 3 = ?