Subvencions per a bars, restaurants, estètica, parcs infantils, oci nocturn i centres comercials.

Es tracta d’un paquet de 50 milions d’euros adreçat a bars, restaurants, cafeteries, centres d’estètica i bellesa, negocis situats en un centre o recinte comercial, locals d’oci nocturn i parcs infantils privats, que s’han vist obligats a suspendre l’activitat amb motiu de les restriccions de la Covid-19. Aquesta línia s’afegeix a la primera convocatòria d’ajuts, que el Departament va tancar el dijous de la semana pasada. La convocatòria per sol· licitar aquests ajuts s’obrirà en els propers dies.

L’objectiu d’aquestes subvencions és ajudar les empreses i contribuir al manteniment dels negocis davant la disminució dràstica de facturació ocasionada pel tancament decretat. En concret, es destinen 40 milions d’euros a establiments de restauració, centres d’estètica i bellesa, i establiments comercials situats en un centre o recinte comercial. Així mateix, es dota de 10 milions d’euros la línia per a locals d’oci nocturn i parcs infantils privats que romanen tancats des de l’agost passat.

Beneficiaris

Els beneficiaris són autònoms, microempreses i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa, d’un parc infantil privat, o d’un establiment o local que es trobi dins d’un centre o un recinte comercial, que han estat obligats al tancament. També s’inclouen les fundacions d’inserció social de persones en risc d’exclusió dedicades a la restauració.

Així mateix, s’hi podran acollir els autònoms, microempreses i pimes dedicades a l’oci nocturn (discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, sales de festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut, bars musicals, karaokes i discoteques de joventut), afectats per les mesures de tancament acordades l’agost passat.

Tipus d’ajuts?

Ajuts d’entre 1.500 i 9.000 euros

La subvenció consistirà en un pagament únic a cada beneficiari. Els bars, restaurants, cafeteries, centres d’estètica i bellesa, i establiments o locals de centres o recintes comercials, rebran una aportació única de 1.500 euros.

Pel que fa a bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes, l’ajut consistirà en una aportació única de 6.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors, i de 9.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors.

Les subvencions es donaran per ordre cronològic i només s‘admetrà una sol· licitud per beneficiari. Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, ja sol· licitats.

CONTACTAR

3 + 0 = ?

Subvencions per a autònoms i pimes

dels àmbits de la restauració i d’estètica

Què són les subvencions i ajudes públiques aprovades?

El Govern de la Generalitat ha acordat l’activació d’un paquet de mesures urgents amb l’objectiu de donar suport a aquells sectors econòmics més afectats per les noves mesures de contenció de la Covid-19 adoptades pel PROCICAT, que van entrar en vigor el 16 d’octubre.

Quin és l’import dels ajuts?

La primera actuació consisteix en una subvenció adreçada a autònoms, pimes i microempreses dels sectors de la restauració i d’estètica i bellesa, per al quals el tancament temporal dels seus establiments suposa una disminució dràstica de la facturació.

La dotació inicial per a aquesta línia de subvencions s’eleva a 40 milions d’euros, que es podran ampliar en funció de les necessitats.

L’import màxim concedit per cada beneficiari serà de 1.500 euros.

Com s’adjudiquen les subvencions?

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència no competitiva; és a dir, s’adjudiquen per ordre d’entrada.

El criteri d’atorgament de les subvencions serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, i el termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies a partir de l’endemà de la publicació en el DOGC de la convocatòria o fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria.

El tràmit s’obrirà el dia 28 d’octubre de 2020 a les 9h.

CONTACTAR

5 + 0 = ?

Subvencions per sector turístic

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular les condicions per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya, afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, per compensar l’evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.

Persones o entitats beneficiàries

Poden ser persones beneficiàries d’aquesta subvenció les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya:

a) Guies de turisme de Catalunya habilitats.

b) Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics,

càmpings i establiments de turisme rural.

c) Explotadors d’habitatges d’ús turístic.

d) Agències de viatges.

e) Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l’experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes. A l’efecte d’aquestes bases, s’entenen incloses les activitats següents:

Congressos i turisme de reunions.

Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions.

Senderisme.Cicloturisme., Enoturisme., Ecoturisme., Activitats aquàtiques i nàutiques.

Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.

Queden expressament exclosos:

 • Els establiments de restauració.
 • Els allotjaments juvenils que es regeixen per la normativa sectorial definits en el capítol VI del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.
 • Els propietaris d’habitatges d’ús turístic.
 • Els recintes i les àrees d’acollida per a autocaravanes.
 • Els refugis de muntanya i similars no inscrits al Registre de Turisme de Catalunya.
 • Consultors i les empreses d’assessoria turística.
 • Empreses de publicitat.
 • Acadèmies d’idiomes, els centres de formació, i els organitzadors de cursos escolars, estades esportives o estudis a l’estranger, o activitats de traducció o interpretació.
 • Centres recreatius, de joc, oci i espectacles.
 • Empreses de lloguer de tot tipus de vehicles o modalitats de mobilitat (cotxes, motos, autocaravanes, patinets, cavalls…).
 • Organitzadors d’esdeveniments privats no turístics.
 • Gimnasos, escoles esportives i activitats de lloguer de material (esquí, pàdel, surf, tennis).
 • Col·lectius, associacions i gremis.

CONTACTAR

0 + 3 = ?