Economia i OCupacio RD15/20

Mesures per a facilitar l‘ajust de l’economia i protegir l’ocupació

En el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, es van adoptar diferents mesures en matèria de suspensió temporal de contractes i reducció de la jornada (ERTOs):

  • Definició del concepte de força major a l’efecte de l’actual situació del Covid-19. Per això la força major podrà ser parcial. En aquest sentit, pot aquesta no estendre’s a tota la plantilla, respecte d’aquelles empreses que desenvolupen activitats considerades essencials durant aquesta crisi, concorrent la causa obstativa descrita en l’article 22 en la part d’activitat o en la part de la plantilla no afectada per aquest caràcter essencial.
  • Es reforça la protecció de les treballadores i els treballadors fixos-discontinus, ampliant la cobertura regulada en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, a aquelles persones treballadores que no hagin pogut reincorporar-se a la seva activitat en les dates previstes, a conseqüència del COVID-19 i que, o bé disposant de períodes d’ocupació cotitzada suficient, no compleixen el requisit de situació legal de desocupació, o bé no poden accedir a la prestació per desocupació per mancar del període de cotització necessari per a accedir a aquesta prestació.
  • Els treballadors i treballadores autònomes tenien de termini fins al mes de juny de 2019 per a realitzar l’opció per alguna Mútua col•laboradora amb la Seguretat Social per a la gestió de determinades prestacions de Seguretat Social. Un col•lectiu d’uns 50.000 autònoms no ho van fer i en aquests moments han de realitzar de manera massiva la sol•licitud de cessament d’activitat pel que es disposa en aquest reial decret llei que poden optar per una Mútua al temps de sol•licitar el cessament, i així garantir que la nova entitat els pugui reconèixer el dret i facilitar la seva tramitació. Igualment, podran sol·licitar la prestació de la Incapacitat Temporal a partir d’aquest moment també en la Mútua per la qual optin.
  • Es regula la sanció dels comportaments de les empreses que presentin sol•licituds que continguin falsedats i incorreccions en les dades facilitades i s’estableix una responsabilitat empresarial que implica la devolució, per part de l’empresa, de les prestacions indegudament percebudes pels seus treballadors i treballadores, quan no medi dol o culpa d’aquests.
  • Suspensió de terminis en l’àmbit d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. No computarà, durant l’estat d’alarma, a l’efecte dels terminis de durada de les actuacions de comprovadores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Així mateix, no computarà tal període en la durada dels terminis fixats pels funcionaris del Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social per al compliment de qualssevol requeriments. S’exceptuen del que s’estableix en el paràgraf anterior aquelles actuacions comprovadores i aquells requeriments i ordres de paralització derivats de situacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma.
  • Queden suspesos els terminis de prescripció, així com per a la imposició de sancions.
  • Les societats laborals són institucions clau per a l’economia social i la generació d’ocupació. Per això, amb l’objectiu de donar suport a les iniciatives empresarials articulades a través d’una societat laboral es flexibilitzen de manera temporal i extraordinària alguns dels requisits que permeten a les societats anònimes o de responsabilitat limitada la qualificació de societat laboral.
  • Per a garantir la protecció de les persones treballadores i continuar atenent les necessitats de conciliació de la vida laboral i familiar en el context de la crisi del COVID-19, es prorroga dos mesos el caràcter preferent del treball a distància, així com el dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada.

El nostre equip de professionals i tota l’organització de LLADÓ GRUPO CONSULTOR estem preparats per a afrontar aquesta situació excepcional i donar-li tot l’assessorament i acompanyament que necessiti en relació a la situació actual.

Agraïm com sempre la confiança dipositada en els nostres equips de professionals.

Recordar-li que en nostra web www.lladogrup.com anirem actualitzant tota la informació rellevant sobre el COVID-19.

Moltes gràcies.

Atentament els saluda,

Equip Directiu de Lladó Grup Consultor  

934 646 210

consultor@lladogrup.com