Despido.Aspectos fundamentales

L’ACOMIADAMENT. ASPECTES FONAMENTALS.

La desaparició de l’acomiadament “exprés” des de la reforma laboral de 2012 juntament amb la successió de pronunciaments judicials que tenen en compte l’especial protecció legal de certs col·lectius, la creixent valoració sobre possible vulneració de drets, la conciliació familiar i personal, així com de nou en determinats processos de baixa per malaltia i la lluita contra el frau, obliga a una anàlisi prèvia i exhaustiva de cada extinció de contracte per acomiadament que es pretengui realitzar.

En aquesta anàlisi s’hauran de tenir en consideració també multitud d’aspectes fonamentals, com els expedients disciplinaris previs, l’existència de tolerància empresarial prèvia, les possibilitats del règim disciplinari de cada conveni col·lectiu, la possible pèrdua i devolució de bonificacions a la seguretat social, el control del llindar d’altres extincions prèvies a l’efecte de l’obligació d’instruir expedient per acomiadament col·lectiu, les conseqüències en un grup d’empreses a efectes laborals, els efectes en el supòsit d’acomiadament d’un treballador rellevista, etc., així com els criteris de raonabilitat i proporcionalitat que la jurisprudència ha anat establint.

També el càlcul de les indemnitzacions requereix aspectes importants a tenir en compte com el còmput de les diferents retribucions en espècie (tot i que no figurin en el rebut de salari), els salaris variables i la seva quantificació, la totalitat dels serveis computables prestats en diferents contractacions o períodes (inclosos els contractes de posada a disposició per E.T.T.), els límits d’exempció de tributació per IRPF i de cotització, etc.

Una vegada analitzat i quantificat tot això degudament, la formalització de l’acomiadament ha esdevingut també essencial. La insuficiència de referències legals, de concreció de causes i fets cronològicament detallats i detallats, la incorrecta qualificació de les faltes imputables, la no observació del procediment formal, documental i d’execució que estableixin les disposicions legals i convenis col·lectius de cada sector concret i la incorrecta quantificació de la indemnització en els acomiadaments objectius poden implicar greus conseqüències econòmiques per a l’empresari.

En definitiva, aquest tipus de procediments requereixen d’una adequada especialització i dedicació en el seu plantejament i en la seva execució que proporcioni la màxima seguretat jurídica a l’empresari.

A Lladó Grup Consultor, des de la nostra àrea de Laboral, li oferim assessorament en tota mena de procediments de pràctiques i acomiadaments per a la seva empresa.

Lladó Grup Consultor

consultor@lladogrup.com

934 646 210