Jubliación anticipada

LA JUBILACIÓ ANTICIPADA

La jubilació anticipada és una modalitat de jubilació que permet a certs treballadors que compleixen els requisits exigits per la normativa accedir a la jubilació abans de l’edat ordinària que els correspon.

Encara que és important revisar cada any quina és l’edat fixada ja que es va incrementant de manera gradual any rere any. En 2027, l’edat ordinària de jubilació serà de 67 anys, salvo per a aquells que hagin cotitzat almenys 38 anys i 6 mesos, als qui els ampliarà una edat ordinària de 65 anys.

 Tots els aspectes relacionats amb la jubilació és regulat per la Llei 27/2011 de 01 d’agost, sobre actualització del sistema en la Seguretat Social. Els nous requisits per a jubilar-se van entrar en vigor en 2013, i existeixen els diferents tipus de jubilació i requisits exigits en cada cas:

  1. Jubilació anticipada per cessament involuntari

És el resultat de l’acomiadament del treballador, expulsat de manera prematura del mercat de treball per causes objectives de reestructuració empresarial. Els requisits en aquest cas per anticipar-se 4 anys a l’edat de jubilació establerta són els següents:

  • Haver cotitzat almenys 33 anys, als quals es podrà computar al servei militar o un altre tipus de prestació social amb el topall d’un any.
  • Que el contracte de treball d’aquesta persona s’hagi extingit per alguna de les causes contemplades en l’article 6 del Reial decret llei 5/2013 de 15 de març.
  • Estar, o haver estat inscrit, com a demandant d’ocupació durant un període mínim de sis mesos, immediatament anteriors a la data de sol·licitud de jubilació.
  • Els autònoms no poden acollir-se a aquesta modalitat de jubilació anticipada.
  1. Jubilació anticipada per cessament

És aquella que a la qual s’acull el treballador per voluntat pròpia, sense ser resultat d’un acomiadament o un altre cessament forçós. En aquest cas, l’interessat pot avançar-se 2 anys a l’edat de jubilació legal si compleix els següents requisits:

  • Estar en alta o en situació assimilada a l’alta en la Seguretat Social en la data d’accés a la jubilació.
  • Haver cotitzat almenys 35 anys, als quals es podrà computar el servei militar o un altre tipus de prestació social amb el topall d’un any.
  • Que l’import resultant de la pensió no sigui inferior a la pensió mínima que per la seva situació familiar li correspondria al treballador al compliment de l’edat ordinària.

A aquesta modalitat de jubilació anticipada poden acollir-se tant treballadors per compte d’altri com treballadors per compte propi.

En conseqüència, la jubilació anticipada només és convenient per a aquelles persones que, en fer els càlculs dels diners que percebran amb la seva pensió, tinguin suficient per a cobrir les seves despeses i necessitats, hagin cotitzat tots els anys requerits o ja vagin a percebre la pensió màxima que estableix la llei.

Des de Lladó Grup Consultor, li oferim a través del nostre equip de professionals de Serveis laborals, l’assessorament sobretot tipus de jubilacions.