LA CONVENIÈNCIA D’UN PROTOCOL FAMILIAR A L’EMPRESA

En les empreses familiars és convenient que existeixi un “protocol familiar”, on s’estableixin les regles per evitar que les relacions familiars interfereixin en la marxa del negoci, o bé quan hi ha socis que tenen familiars en l’empresa, convé acordar aspectes diversos.

En el protocol acostumen a regular per exemple:

  • Les normes per mantenir l’equilibri entre els socis, si l’empresa pertany a diferents famílies.
  • Requisits dels familiars per treballar en l’empresa.
  • Regles aplicables enfront a cònjuges o familiars polítics.
  • La transmissió de la propietat de les accions o participacions, etc.

Els qui signin el protocol queden obligats al seu compliment i si no es fa, li podran exigir una indemnització, però també es poden aconseguir que els altres socis puguin exigir la exclusió de la societat  d’algun soci si convé, encara pagant-li el valor de la seva participació.

Seria necessari introduir en els estatuts una prestació accessòria per la qual s’obliga als socis a complir el protocol, signant tots els socis afectats, es formalitzi en escriptura pública i que en els estatuts a l’establir les prestacions accessòries es remeten a l’esmentada escriptura.

A Lladó Grup Consultor comptem amb especialistes que li assessoraran perquè entenem que elaborar un protocol familiar ajuda a conservar la bona relació dels familiars i socis.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista