Indemnizacion despido altos directivos Llado Grup

INDEMNITZACIÓ ACOMIADAMENT ALTS DIRECTIUS

És habitual en les petites empreses que els directors generals o gerents, no facin un contracte d’alta direcció que contempli els drets i obligacions de l’alt directiu amb l’empresa. Aquesta relació d’alta direcció, és una relació laboral especial i té els seus drets diferenciats d’una relació laboral comuna.

També hem de dir, que no afecta els administradors de les societats, ja que la seva relació és mercantil i no laboral, encara que li aconsellem que faci un contracte signat amb l’empresa, on es recullin els seus drets, ja que la junta de socis pot revocar el càrrec de l’administrador en qualsevol moment (és una relació mercantil sense drets laborals).

Les indemnitzacions per acomiadament laborals estan exemptes de l’IRPF, amb el límit de 180.000 euros o la que fixi l’Estatut dels treballadors.

No obstant això, si vostè és un alt directiu, la llei no concreta la quantia de la indemnització per acomiadament. Per això, és convenient que ho pactin les parts en el moment de la contractació i si no hi ha pacte, el Tribunal Suprem en la Sala social va establir que, encara que en el contracte no es pacti indemnització per acomiadament o es pacti una inferior, l’empresa està obligada a satisfer com a mínim, set dies per any amb un màxim de sis mensualitats.

L’import de la indemnització que superi aquests set dies;

  • tributarà en IRPF sense exempció,
  • encara que podrà aplicar una reducció del 30% per ser un ingrés irregular en el temps.

Però Hisenda malgrat aquesta sentència del Tribunal Suprem ha continuat interpretant que no estava exempta d’IRPF cap import, i en una nova “Sentència del Tribunal Suprem de 05-06-2019”. Sala del contenciós, ha confirmat el criteri de la sentència anterior. Així doncs, a partir d’ara Hisenda haurà de canviar la seva postura i haurà de considerar exempta la indemnització satisfeta fins al límit dels set dies indicats.

Vostè com a director general pot pactar la indemnització que consideri oportuna, però només estarà exempta els set dies per any treballat.

Des de Lladó Grup Consultor li oferim un equip de professionals especialitzats per a assessorar-lo en qualsevol dubte sobre les indemnitzacions d’acomiadaments.

Lladó Grup Consultor

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista

Àrea Fiscal