INCENTIUS PER A SOCIETATS I AUTÒNOMS

Si la seva empresa és de reduïda dimensió (factura menys de deu milions d’euros) i desenvolupa una activitat econòmica (societat o autònom), té dret a aplicar els següents incentius fiscals:

  1. Llibertat d’amortització. Si adquireix algun ACTIU FIXE NOU i a més augmenta la seva plantilla mitjana de treballadors, podrà amortitzar l’esmentat actiu lliurement (inclòs tot el seu import de cop).

Ha de comparar l’increment de plantilla mitjana dels dos anys anteriors i els dos següents.

La quantia màxima d’inversió per a cada persona d’augment de plantilla són 120.000 € de possible amortització.

  1. Amortització accelerada. També té dret a amortitzar els seus actius nous segons el percentatge que resulti de multiplicar per 2 el coeficient màxim de taules, sense necessitat d’incrementar la seva plantilla de personal.
  2. Deteriorament. Encara que no tingui morosos per deduir, podrà fer-ho com a despesa per deteriorament, un 1% del seu saldo de clients a 31 de desembre.
  3. Com autònom. Si va adquirir algun actiu nou, podrà aplicar una deducció a la quota del seu IRPF de fins al 5% d’aquesta inversió.

Són estalvis d’impostos que pot gaudir.

Lladó Grup Consultor li oferim un equip d’experts per al seu assessorament en incentius fiscals.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista