NOTA INFORMATIVA: L’IMPOST SOBRE HABITATGES BUITS

L’Impost sobre habitatges buits va ser sol·licitat amb anterioritat al Tribunal Constitucional i ara es pronuncia dient que sí és constitucional i per tant haurà de liquidar-se.

El TC considera que l’impost sobre els habitatges buits no vulnera la prohibició de doble imposició de l’article 6.3 de la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), atès que presenta diferències substancials amb l’impost sobre béns immobles (el TC remarca que no es tracta de tributs “coincidents”) i descarta l’extralimitació competencial per part del Parlament de Catalunya.

L’impost sobre els habitatges buits grava l’incompliment de la funció social de la propietat dels habitatges pel fet de romandre desocupats de manera permanent. És aplicable en l’àmbit territorial de Catalunya i únicament afecta les persones jurídiques propietàries d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys.

Si la seva societat té habitatges buits amb aquestes característiques, ha de comunicar-ho a aquest despatx per preparar la liquidació corresponent.

La propera presentació i ingrés de l’autoliquidació de l’impost sobre els habitatges buits, corresponent al 2018, s’ha d’efectuar per via telemàtica entre els dies 1 i 20 de març de 2019 mitjançant el model 510.

 

Badalona, 07 de març de 2019.