Incompliments Llibres IVA

HISENDA ESTÀ SANCIONANT INCOMPLIMENTS EN ELS LLIBRES DE L’IVA

Hisenda ja ha començat a sancionar els incompliments del termini de 4 dies, que les empreses tenen per enviar-li la informació dels llibres registre de l’IVA de factures emeses (4 dies des de l’emissió), i de factures rebudes (4 dies des de la comptabilització) si estan incloses en el règim  de SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ IMMEDIATA (SII) a través de la Seu Electrònica. És a dir totes les que fan declaracions mensuals de l’IVA que va començar a aplicar-se en el 2018. En fer-ho fora d’aquest termini de quatre dies, Hisenda li enviarà una comunicació d’inici d’expedient sancionador.

L’import de la sanció és una multa pecuniària proporcional de l’1% de les anotacions emeses o inexactes amb un mínim de 150 euros i un màxim de 6.000 euros.

Un exemple seria una factura omesa de 60.500 euros amb IVA inclòs, d’un proveïdor. La sanció de l’1% serien 605 euros i és superior a la mínima de 150 euros.

Aquestes sancions tenen dret a una reducció del 25% (en el nostre exemple 151,25 euros) si s’ingressa en el termini voluntari de pagament, o si es sol·licita ajornament o fraccionament de pagament i ho concedeixi l’Administració Tributària, amb aval o certificat d’assegurança de caució, excepte que per l’import no sigui necessària la constitució de garanties.

El termini màxim per concloure l’expedient sancionador serà de sis mesos, a comptar des de la data de notificació de l’acord d’iniciació.

El Departament Legal de Lladó Grup Consultor resta a la seva disposició per informar-lo.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista