Hacienda envia avisos

HISENDA ESTÀ ENVIANT CARTES D’AVÍS

Des de fa pocs dies Hisenda està enviant cartes a empreses que siguin societats, informant per una banda de les seves dades econòmiques i tributàries i per altra banda compara aquestes dades amb dades del sector i si no són similars, ens dona a entendre quan són inferiors que vostè ha de fer alguna cosa a la seva empresa per millorar-les, perquè ens dona els següents avisos:

  1. “Basant-nos en aquestes dades estem fent un conjunt d’actuacions encaminades a millorar el compliment voluntari de les obligacions tributàries per part dels empresaris societaris”.
  2. “Per això, en el cas que les inconsistències assenyalades persisteixin, el risc fiscal que aquestes representen pot donar lloc als procediments de control tributari que siguin necessaris”.

La comparació de les dades són del 2017 i fan referencia al:

  • Marge brut
  • Marge net
  • % de cobraments amb tarja
  • % de cobraments amb tarja i efectiu

Però atenció, també ens informa dels imports acumulats d’entrades en els seus comptes bancaris en 2017 perquè els compari amb els ingressos declarats en les autoliquidacions, per si sorgeixen circumstàncies o diferències significatives.

Finalitza l’escrit dient-nos que “Aquesta Carta és una mera comunicació per la qual cosa no ha de contestar, enviar documentació, ni justificar l’import de les dades que es desprenguin de les seves declaracions, ni dels estalvis que puguin existir en els seus comptes bancaris”.

Aquestes cartes es dirigeixen a empreses que venguin o tinguin relació amb consumidors finals, però això comença i Hisenda té moltíssima informació que de segur explotarà i veurem campanyes continuades com la comentada.

Si rep una carta d’aquest tipus contacti amb el seu assessor fiscal habitual.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista