Hacienda persigue Sociedades inactivas Llado Grup

HISENDA CONTROLA A LES SOCIETATS INACTIVES

En el Pla de Control Tributari per a 2021, Hisenda posa èmfasi a perseguir les societats inactives i que no presenten;

  • declaracions de l’Impost de Societats,
  • no dipositen els llibres i els comptes anuals en el Registre Mercantil.

La falta de dipòsit dels comptes anuals, no ocasionava fins a l’actualitat grans problemes legals per a la societat, a excepció del tancament registral en el Registre Mercantil, sense poder inscriure en general qualsevol escriptura i l’Institut d’Auditoria i Comptes (ICAC) podia sancionar per no dipositar els comptes anuals, però en general no ho feia.

Ara amb l’entrada en vigor del Reglament d’Auditoria, és molt recomanable acordar la dissolució i la liquidació d’aquestes societats inactives o per a regularitzar la seva situació registral prèvia a possibles sancions, perquè hi ha la intenció d’aplicar sancions que contempla aquest Reglament d’Auditoria.

QUÈ HA DE FER LA SOCIETAT?

  • Declaració anual de l’Impost de Societats.
  • Dipòsit de comptes en el Registre Mercantil.
  • Legalització de llibres comptables.
  • Declarar la titularitat real de la societat.
  • Si Hisenda ha donat de baixa el NIF, regularitzar-lo.
  • Veure si escau sol·licitar el concurs de creditors.
  • Acordar la dissolució i liquidació de la societat.
  • Inscripció registral de la dissolució

En moltes ocasions no es pren l’acord de dissolució i liquidació per a evitar despeses de notari i registre, però si Hisenda li retira el NIF, seran esborrades les societats del Registre, la qual cosa suposa la seva inoperativitat com pot ser saldos en comptes bancaris.

És important recuperar la documentació i prendre l’acord de dissolució i liquidació per a evitar riscos fiscals i sancions.

En Lladó Grup Consultor li oferim un equip de professionals especialitzats per assessorar-lo.

Lladó Grup Consultor

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista

Àrea Fiscal i Tributari