Fiscalidad del trabajo a distancia Llado

FISCALITAT DEL TREBALL A DISTÀNCIA

El passat 22 de setembre es va aprovar el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància i seguidament exposem les conseqüències fiscals d’aquest Decret:

  • Els equips i mitjans electrònics lliurats per l’empresa als treballadors per al desenvolupament de les seves funcions constituiran retribució en espècie en la mesura en què aquests mitjans puguin ser utilitzats per a fins privats. És a dir, si els equips solament s’utilitzen per a l’activitat laboral no existiria cap retribució en espècie.
  • Les quantitats lliurades per l’empresa als treballadors per a compensar les despeses en els quals incorren pel fet de desenvolupar la seva activitat laboral en el seu domicili (subministraments, accés a internet, etc.), no estarien subjectes a tributació sempre que el seu import es limités a les despeses en les quals realment s’ha incorregut.

Si es pactés una quantitat superior o a tant alçat, l’excés respecte a les despeses incorregudes sí que estaria subjecte a tributació. El problema el trobem en la determinació de les despeses incorregudes perquè el decret no estableix cap fórmula per al seu càlcul i això pot originar discussions amb l’AEAT, per la qual cosa seria desitjable un canvi normatiu que aclarís aquest punt per a evitar controvèrsies.

  • En determinades situacions caldria analitzar les conseqüències que el treball a distància pot tenir en la residència fiscal de l’empleat, perquè si una persona roman més de 183 dies en territori espanyol pot ser considerat Resident fiscal a Espanya amb les conseqüències fiscals que això pot comportar.

Si necessita assessorament i/o té dubtes sobre els conceptes fiscals en el teletreball, a Lladó Grup Consultor disposem d’un equip de fiscalistes per a resoldre els seus dubtes i acompanyar-lo.

Lladó Grup Consultor

Jordi Lunate

Àrea Fiscal