Avals Estats PostCovid19

SOL·LICITI FINANÇAMENT AMB AVALS DE L’ESTAT

Amb la situació d’incertesa de la finalització de la crisi sanitària, les empreses en general sofriran processos de liquiditat, per la qual cosa si la seva empresa necessita finançament, sàpiga que l’Estat ha aprovat una línia d’avals ICO per a facilitar que els bancs la concedeixin.

Tenen com a objectiu cobrir nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedides per a atendre les necessitats de finançament de salaris, factures de proveïdors pendents, lloguers d’immobles, despeses de subministraments i necessitats de circulant. En canvi no podran finançar-se les unificacions i reestructuracions de préstecs, així com la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

L’aval cobreix fins al 80% de l’operació durant tot el termini d’aquesta, que com a màxim és de cinc anys i serà l’ICO qui farà front a la garantia, en aquest cas el 80% en cas d’impagament.

Sol·liciti aquest finançament a la seva entitat financera i acceleri la seva sol·licitud perquè podrien esgotar-se els fons. Els pot sol·licitar aquests avals qui compleixi els següents requisits:

  • Que a 31 de desembre de 2019 no constin com a morosos en el CIRBE.
  • Que no estiguin en un procediment concursal, de qualsevol índole.

Les entitats financeres poden demanar garanties addicionals sobre el 20% restant o més i aquestes línies d’avals ICO no tenen establert un tipus d’interès màxim.

Com a criteris per a la concessió de finançament a una Pime per necessitats de liquiditat, tenim varis:

  • 25% de la facturació en 2019.
  • Doble de la despesa en salaris en 2019.
  • Import degudament justificat com a necessitats de liquiditat per als pròxims 18

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Aquest finançament el concedeixen les entitats financeres segons els seus procediments i polítiques de risc. Per a agilitzar la seva sol·licitud, prepari els següents documents:

  • Previsió de cobraments i pagaments dels tres o sis mesos propers.
  • El seu “Pool bancari”, o sigui, el detall dels seus deutes amb entitats financeres.
  • Totes les declaracions d’impostos presentades de 2019, així com un balanç i comptes de pèrdues i guanys de 2019.

Sigui previsor i diligent en l’obtenció de finançament suficient per a aquesta travessia de crisi del Covid-19 i faci càlculs excedentaris.