Lladó Grup https://www.lladogrup.com Lladó Advocats Grup Consultor. Wed, 03 Jun 2020 16:07:59 +0000 ca hourly 1 Últimes novetats en Impostos https://www.lladogrup.com/ultimes-novetats-en-impostos/ Wed, 03 Jun 2020 10:05:27 +0000 https://www.lladogrup.com/?p=16288 Resum de les últimes novetats que afecten als Impostos.

La entrada Últimes novetats en Impostos aparece primero en Lladó Grup.

]]>
Últimes Novetats Impostos

ÚLTIMES NOVETATS EN IMPOSTOS

Fem un resum de les últimes novetats que afecten a:

 • Impostos
 • Comptes anuals
 • Presentació de llibres en el Registre Mercantil

i altres, que han entrat en vigor el 28 de maig de 2020, segons RDL 19/2020.

Declaració de l’Impost de Societats

No s’altera el termini per a presentar la declaració de l’Impost de Societats, que de l’exercici 2019 el termini serà entre l’1 al 25 de juliol de 2020 quan l’exercici s’ajusta a l’any natural.

La novetat és que si a 25 de juliol de 2020 l’entitat no ha aprovat els comptes de l’exercici 2019, caldrà presentar la declaració amb els comptes anuals disponibles i si en aprovar-les posteriorment (perquè la normativa la permet) difereixen de les utilitzades en la declaració, l’entitat haurà de presentar una nova, fins al 30 de novembre de 2020 com a màxim, fent una complementària o rectificativa.

Es modifiquen favorablement les condicions dels ajornaments

Els ajornaments sense garanties, amb un màxim de 30.000 euros, de declaracions el termini de les quals va finalitzar entre el 13 de març i 30 de maig, el termini de 3 mesos sense interessos, ara s’estableix que no es devengaran interessos pels 4 primers mesos.

Tingui en compte els següents terminis:

 • El termini per a la formulació dels comptes anuals es modifica i per a l’exercici 2019, finalitza el 1/9/2020.
 • El termini màxim per a fer la Junta General de les companyies es redueixen i finalitzarà el 1/11/2020.
 • El termini per a legalitzar els llibres obligatoris de les societats, finalitzarà el 1/10/2020.

Continuaran aprovant-se modificacions tributàries segons evolucioni la crisi sanitària i l’informarem.

A Lladó Grup Consultor li oferim l’assessorament de l’equip de professionals especialitzats per resoldre qualsevol dubte o tramitació.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista  

La entrada Últimes novetats en Impostos aparece primero en Lladó Grup.

]]>
Accions per a protegir les vendes https://www.lladogrup.com/accions-per-a-protegir-les-vendes/ Wed, 03 Jun 2020 10:04:33 +0000 https://www.lladogrup.com/?p=16279 Quines accions pot fer l'empresa per protegir les vendes?

La entrada Accions per a protegir les vendes aparece primero en Lladó Grup.

]]>
Accions Protegir Vendes Lladó

ACCIONS PER A PROTEGIR LES VENDES

En una situació de crisi profunda (encara que curta) com l’actual del COVID-19, l’empresari en aquests moments crítics ha de prioritzar la salut i benestar de les persones, simplificar els processos, mes teletreball, millorar hàbits digitals, innovar i provocar canvis, aprofitar oportunitats, capitalitzar l’empresa, tenir bona liquiditat (excedentària) i preparar-se per al pitjor (any 2020) i per al millor (any 2021).

Un aspecte molt important de l’empresa són les VENDES i li explicarem què ha de fer.

ACCIONS DE PROTECCIÓ DE LES VENDES

1.- Projectar escenaris de caigudes de vendes: mercats, canals i clients.

 • Avaluar el potencial impacte de demanda, considerant diferents escenaris de reducció del 30%, 40% o 50% a curt termini. Hi ha restriccions legals amb tancament de l’activitat i possible recuperació lenta.
 • Intentar que els fluxos de dades de vendes siguin fiables i sòlids.

2.- Preservar relacions comercials i comunicar-se amb el client.

 • Dur a terme una comunicació amb els clients, amb transparència, solidaritat, generositat i de negoci.
 • Realitzar polítiques internes de salut i sanitat, amb protocols de neteja més estrictes, desinfeccions, etc.. Bona imatge de l’empresa.
 • Ajustar polítiques comercials conservant la fidelitat dels clients, prioritzant el servei als més lleials o de major marge.

3.- Mantenir el pols comercial i intensificar la relació amb els clients.

 • Monitorar l’activitat comercial cada dia, amb seguiment de comandes i cobraments.
 • Explorar canals de servei alternatius, com és el servei en línia.
 • Identificar oportunitats en el mercat, com són tancaments de la competència.
 • Motivar al personal i mantenir alt l’esperit competitiu.

És bàsic tenir equip comercial eficient en l’empresa, perquè sense vendes, no hi ha negoci.

La entrada Accions per a protegir les vendes aparece primero en Lladó Grup.

]]>
Reclama la teva Clàusula Sòl https://www.lladogrup.com/reclama-la-teva-clausula-sol/ Thu, 28 May 2020 11:24:19 +0000 https://www.lladogrup.com/?p=16230 Les empreses, professionals i autònoms poden reclamar per les Clàusules Sòl de les seves hipoteques.

La entrada Reclama la teva Clàusula Sòl aparece primero en Lladó Grup.

]]>
Cláusula Suelo Empresas y autónomos

LES EMPRESES, PROFESSIONALS I AUTÒNOMS PODEN RECLAMAR PER LES CLÀUSULES SÒL DE LES SEVES HIPOTEQUES.

Una recent Sentència del Tribunal Suprem de data 11 de Març de 2020 ve a completar una altra del 2017 del mateix Tribunal i, per tant, crea Jurisprudència sobre la possibilitat de reclamar la nul·litat de les clàusules sòl de les hipoteques d’empreses , professionals i autònoms.

Aquesta Sentència ve  a posar de manifest que les clàusules sòl, per que siguin vàlides, han de ser clares i, a més , s’exigeix que el prestatari hagi tingut coneixement de la mateixa. És el que es coneix com control d’incorporació. Els Bancs han de complir una sèrie d’obligacions de transparència així com ha de quedar constància que els prestataris han tingut coneixement pel Notari de la existència de la clàusula sòl en els contractes d’hipoteca. En cas contrari la clàusula sòl s’esdevé nul·la.

El marc legal que regula el control de les condicions generals d’un contracte és la Llei sobre Condicions Generals de la Contractació que, en el seu article 5.5, estableix que “la redacció de les clàusules generals s’ha d’ajustar als criteris de transparència, claredat, concreció i senzillesa” i l’article 7 “no quedaran incorporades en el contracte les següents condicions generals: a)les que l’adherent no hagi tingut la oportunitat real de conèixer de manera completa al moment de la celebració del contracte.

Els efectes de la declaració de nul·litat de la clàusula sòl és l’eliminació de la mateixa del contracte i, per tant, no en resulta aplicable i, en conseqüència, no es pot aplicar el tipus d’interès mínim que en regula la clàusula declarada nul·la, sent d’aplicació el tipus d’interès pactat més el diferencial pactat sense cap mena de tipus mínim. Així mateix, s’haurà de restituir per l’entitat bancària els interessos pagats en excés per l’aplicació indeguda del tipus d’interès mínim.

Per tant, des de Lladó Grup Consultor i des de l’àrea especialitzada en dret bancari, després de molt temps d’espera de una resolució del Tribunal Suprem sobre les clàusules sòl de les hipoteques signades per empreses, professionals i/o autònoms, ens posem a disposició per iniciar les accions legals per tal d’aconseguir la nul·litat de les clàusules sòl introduïdes indegudament en els contractes d’hipoteca i, per tant, que el tipus mínim deixi d’aplicar-se amb la devolució de les quantitats pagades indegudament.

Badalona , a 27 de Maig de 2020.

Joan Lladó Chimenis

Advocat

La entrada Reclama la teva Clàusula Sòl aparece primero en Lladó Grup.

]]>
Finançament Avals de l’Estat https://www.lladogrup.com/financament-amb-avals-de-lestat/ Thu, 28 May 2020 10:41:53 +0000 https://www.lladogrup.com/?p=16175 Aprovat nova línia d'avals ICO amb l'objectiu de cobrir nous prèstecs i altres modalitats de finançament.

La entrada Finançament Avals de l’Estat aparece primero en Lladó Grup.

]]>
Avals Estats PostCovid19

SOL·LICITI FINANÇAMENT AMB AVALS DE L’ESTAT

Amb la situació d’incertesa de la finalització de la crisi sanitària, les empreses en general sofriran processos de liquiditat, per la qual cosa si la seva empresa necessita finançament, sàpiga que l’Estat ha aprovat una línia d’avals ICO per a facilitar que els bancs la concedeixin.

Tenen com a objectiu cobrir nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedides per a atendre les necessitats de finançament de salaris, factures de proveïdors pendents, lloguers d’immobles, despeses de subministraments i necessitats de circulant. En canvi no podran finançar-se les unificacions i reestructuracions de préstecs, així com la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

L’aval cobreix fins al 80% de l’operació durant tot el termini d’aquesta, que com a màxim és de cinc anys i serà l’ICO qui farà front a la garantia, en aquest cas el 80% en cas d’impagament.

Sol·liciti aquest finançament a la seva entitat financera i acceleri la seva sol·licitud perquè podrien esgotar-se els fons. Els pot sol·licitar aquests avals qui compleixi els següents requisits:

 • Que a 31 de desembre de 2019 no constin com a morosos en el CIRBE.
 • Que no estiguin en un procediment concursal, de qualsevol índole.

Les entitats financeres poden demanar garanties addicionals sobre el 20% restant o més i aquestes línies d’avals ICO no tenen establert un tipus d’interès màxim.

Com a criteris per a la concessió de finançament a una Pime per necessitats de liquiditat, tenim varis:

 • 25% de la facturació en 2019.
 • Doble de la despesa en salaris en 2019.
 • Import degudament justificat com a necessitats de liquiditat per als pròxims 18

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Aquest finançament el concedeixen les entitats financeres segons els seus procediments i polítiques de risc. Per a agilitzar la seva sol·licitud, prepari els següents documents:

 • Previsió de cobraments i pagaments dels tres o sis mesos propers.
 • El seu “Pool bancari”, o sigui, el detall dels seus deutes amb entitats financeres.
 • Totes les declaracions d’impostos presentades de 2019, així com un balanç i comptes de pèrdues i guanys de 2019.

Sigui previsor i diligent en l’obtenció de finançament suficient per a aquesta travessia de crisi del Covid-19 i faci càlculs excedentaris.

La entrada Finançament Avals de l’Estat aparece primero en Lladó Grup.

]]>
Estratègies i Objectius de les empreses https://www.lladogrup.com/estrategies-i-objectius-de-les-empreses/ Wed, 20 May 2020 10:41:53 +0000 https://www.lladogrup.com/?p=16167 Estratègies i Objectius a mitjà i curt termini en les empreses per a minimitzar l'impacte Post Covid-19.

La entrada Estratègies i Objectius de les empreses aparece primero en Lladó Grup.

]]>
Estretegias y Objetivos Lladó

ESTRATÈGIES I OBJECTIUS DE LES EMPRESES

Com dèiem en l’article anterior, estem en una crisi profunda amb la pandèmia Covid-19. Sí, amb una caiguda del PIB en 2020 d’un 8%, superior al de la crisi de 2008 que ha estat un 6%, però amb una recuperació molt més ràpida.

Per això, les petites i mitjanes empreses (més vulnerables que les grans) han de preparar-se i actuar en aquest curt o mitjà termini, ja que les coses no canvien soles, havent de fer alguna cosa perquè millorem i no fer-nos partidaris de la por, el pànic, tenir interès per les notícies negatives, etc., el que pot crear una ceguesa i no veure les oportunitats.

OBJECTIUS

 • Per ser important cal generar liquiditat suficient, tant externa com interna.
 • Revisar inversions per si cal ajornar-les, préstecs, avals (ICO; ICF,..)
 • El nivell de fons propis adequat, devent potser aportar capital els socis.
 • Prioritzar la gestió del fons de maniobra (el realitzable superior als deutes a curt termini).
 • Cal defensar el resultat positiu (beneficis) de l’empresa, amb la visió clara de si a curt o mitjà termini s’aconsegueix, ja que podem endeutar-nos i si l’empresa no supera la situació negativa, l’empresari pot respondre d’aquests deutes.
 • Si el benefici està en perill, cal analitzar els costos fixos, personal (ERTOS) i qualsevol despesa, però cal reduir-los.
 • Assegurar els subministraments d’existències per a evitar ruptures.
 • Amb els clients cal analitzar-los per a assegurar els cobraments. Això és molt important, perquè vendre és interessant, però cobrar és indispensable.
 • Amb els proveïdors anar amb compte amb els essencials, negociant ajornar o avançar pagaments, segons el cas.
 • Ajornar pagaments d’impostos, seguretat social i altres compromisos.
 • Protegir actius estratègics com el talent intern (que no marxi), proveïdors clau.
 • Identificar oportunitats per a canviar, ja que si no canvia l’empresa en aquesta nova etapa, no està fent els seus deures adequadament.

HI HAURÀ PERDEDORS I GUANYADORS

La entrada Estratègies i Objectius de les empreses aparece primero en Lladó Grup.

]]>
Pròrroga dels ERTOS https://www.lladogrup.com/prorroga-dels-ertos/ Thu, 14 May 2020 10:05:15 +0000 https://www.lladogrup.com/?p=16014 Informació sobre les novetats de les condicions de la pròrroga dels ERTOS.

La entrada Pròrroga dels ERTOS aparece primero en Lladó Grup.

]]>
Prorroga ERTES Lladó

PRÒRROGA DELS ERTOS

En virtut del Decret 18/20, procedeix continuar aplicant les mesures de suspensió i reducció de jornada en aquelles empreses que, per efecte de les restriccions o «pèrdues d’activitat» derivades i incloses en el citat article 22.1 del RD 8/20 i que encara persisteixen, segueixin impossibilitades per a recuperar la seva activitat. Aquesta força major s’entén al període durant el qual estiguessin afectades per les causes descrites en aquest precepte que impedeixin el reinici de la seva activitat, mentre durin les mateixes i, en principi, fins al 30 de juny de 2020.

Aquestes empreses i entitats hauran de procedir a reincorporar a les persones treballadores afectades, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada. L’objectiu és facilitar el trànsit cap a les reduccions de jornada, que suposen un menor impacte econòmic sobre la persona treballadora i que permetran atendre de manera gradual a l’oferta i demanda de productes i serveis de les empreses, en la mesura en la qual l’activitat i estructura de personal ho permetin.

D’aquesta manera, les empreses poden recuperar la totalitat o part de la seva activitat si les persones treballadores tornen a exercir les seves tasques amb caràcter complet o parcial, renunciant o modificant en la seva aplicació les mesures excepcionals que es van adoptar en un escenari d’interrupció de l’activitat empresarial o de major rigor en el confinament, amb l’únic requisit de comunicar, amb caràcter previ, a l’autoritat laboral competent la renúncia total a aquestes, i al Servei Públic d’Ocupació Estatal aquelles variacions que es refereixin a la finalització de l’aplicació de la mesura respecte a la totalitat o a una part de les persones afectades.

Per part seva, a les empreses que, a partir de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei i fins al 30 de juny, passin a aplicar mesures de suspensió o reducció de jornada per raons objectives, econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, els resultarà d’aplicació l’article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

Es disposa de manera expressa la possibilitat que els efectes de les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes retrotreguin els seus efectes a la data de finalització dels expedients per causa de força major que els precedissin.

S’apliquen als expedients per causa de força major exoneracions en les quotes de seguretat social, amb abast diferent segons sigui la situació de força major total o parcial, en el qual es trobi l’empresa, distingint, de la mateixa manera, a l’efecte del percentatge d’exoneració, entre el reinici de l’activitat i el manteniment parcial de les mesures de suspensió o reducció de jornada.

Es Faculta al Govern, mitjançant acord del Consell de Ministres, de prorrogar les mesures de suspensió i reducció de jornada per causa de força major, total i parcial, si persisteixen les restriccions de l’activitat vinculades a raons sanitàries.

D’altra banda s’estableix uns límits en el repartiment de dividends i transparència fiscal en les empreses:

 • Les empreses i entitats que tinguin el seu domicili fiscal en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals conforme a la normativa vigent NO podran acollir-se als expedients de regulació temporal d’ocupació.
 • Les societats mercantils o altres persones jurídiques que a data 29 de febrer de 2020 tinguessin més de 50 treballadors i que s’acullin als expedients de regulació temporal d’ocupació i que utilitzin els recursos públics destinats als mateixos no podran procedir al repartiment de dividends corresponents a l’exercici fiscal en què s’apliquin aquests expedients de regulació temporal d’ocupació, excepte si abonen prèviament l’import corresponent a l’exoneració aplicada a les quotes de la seguretat social.
 • No es tindrà en compte l’exercici en el qual la societat no distribueixi dividends en aplicació del que s’estableix en el paràgraf anterior, a l’efecte de l’exercici del dret de separació dels socis previst en l’apartat 1 de l’article 348 bis del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

Badalona, a 13 de Maig de 2020.

 Joan Lladó Chimenis

Advocat

La entrada Pròrroga dels ERTOS aparece primero en Lladó Grup.

]]>
Novetats Declaració de Renda 2019 https://www.lladogrup.com/novetats-declaracio-de-renda-2019/ Thu, 14 May 2020 10:00:15 +0000 https://www.lladogrup.com/?p=16002 Informació sobre la declaració de la Renda 2019. Coneix les novetats de la mà dels nostres professionals.

La entrada Novetats Declaració de Renda 2019 aparece primero en Lladó Grup.

]]>
Campaña Renta 2019 Lladó

NOVETATS DECLARACIÓ RENDA 2019

Per a la Renda de 2019 s’han produït pocs canvis i resumim els essencials a continuació:

 1. Obligació de declarar. Si obté rendiments del treball d’un solo pagador (empresa) el límit per a declarar és a partir de 22.000 euros bruts i seran 14.000 euros en els següents supòsits:
 • Quan procedeixin de més d’un pagador.
 • Si percep pensions compensatòries o anualitats per aliments no exempta.
 • Quan els rendiments del treball estan subjectes a tipus fix de retenció.

S’augmenten les reduccions per a rendiments nets del treball inferiors a 16.825 euros.

 1. Plans individuals d’estalvi sistemàtic i exempció de guanys patrimonials en supòsits de reinversió en rendes vitalícies. Va haver-hi algun canvi a partir de l’1 d’abril de 2019, respecte als requisits que han de complir les Rendes Vitalícies Asseguradores i els Plans d’Estalvi Sistemàtic.
 1. Exempcions. Estan exempts per a l’exercici 2019 els premis de determinades loteries i apostes, l’import íntegre de les quals sigui igual o inferior a 20.000 euros.
 1. Se simplifica la identificació del domicili fiscal del contribuent, que enguany es realitzarà de manera separada a la resta de la declaració.
 1. Quant a l’arrendament d’immobles, Hisenda fa el càlcul de les amortitzacions i cal identificar els NIF dels arrendataris sol si és un habitatge habitual (no les turístiques o de locals de negoci).

Li requeriran la data del contracte de lloguer.

 1. Activitats econòmiques en estimació directa, es modifica la relació d’ingressos computables i el desglossament de les despeses deduïbles.

Li recordem que estem en condicions que els nostres professionals li facin la declaració de Renda i Patrimoni com cada any. Els mitjans tecnològics ens han permès la continuïtat dels nostres serveis als clients.

Lladó Grup Consultor

Departament Fiscal i Tributari

934 646 210

La entrada Novetats Declaració de Renda 2019 aparece primero en Lladó Grup.

]]>
La bona gestió empresarial https://www.lladogrup.com/la-bona-gestio-empresarial/ Wed, 13 May 2020 15:53:32 +0000 https://www.lladogrup.com/?p=16029 Analitzem aspectes importants per una bona gestió empresarial.

La entrada La bona gestió empresarial aparece primero en Lladó Grup.

]]>
Gestió Empresarial Lladó

LA BONA GESTIÓ EMPRESARIAL

Iniciem una secció en la nostra assessoria per a tractar aspectes que són importants per a la bona gestió empresarial que sempre són necessaris, però ara més, ja que la pandèmia de la COVID-19 suposarà inevitablement un impacte negatiu en l’economia mundial, existint un elevat nivell d’incertesa (cambra obscura). La prioritat doncs, consisteix a minimitzar l’impacte social i procurar que l’activitat del nostre planeta es recuperi, tan aviat com la situació sanitària millori.

Estem en una crisi profunda, però considerem d’una recuperació ràpida, amb una durada entre 6 o 8 mesos. Concretament, a Espanya el PIB pot baixar un 8% aquest any 2020, però l’any 2021, podria situar-se en un 4,3% positiu, segons estudis econòmics del Fons Monetari Internacional.

L’empresa catalana és sòlida, però moltes d’elles amb poca tresoreria (liquiditat) i potser només suficient per a tres o quatre setmanes. Per tant, és important que els governs injectin diners al mercat, via subvencions a fons perdut i préstecs a les empreses, però que sigui ràpid i així aconseguir un menor efecte d’aquesta crisi. De no fer-ho, hi haurà una caiguda de l’activitat econòmica que afectarà les empreses, amb morositat en els cobraments, tancament d’empreses, atur, menys benestar, caiguda del consum i volta a començar i el que podria durar pocs mesos, durarà més.

Però també els toca als socis capitalitzar la seva empresa. Cal se solidaris i aconseguir una situació d’equilibri, que es considera quan els fons propis són un 40% del total de fons que utilitza l’empresa.

Com a missatge d’aquests primers comentaris, és que hem de ser optimistes, positius i evitar els comentaris negatius, ja que podrem sortir d’aquesta crisi ràpid si fem bé els nostres deures i li donarem consells en pròxims articles. Les empreses han de dotar-se de liquiditat i fer previsions de tresoreria, cada setmana, cada dia si és possible i controlar-la, ja que en aquests moments és d’allò més important en l’empresa.

Lladó Grup COnsultor

934 646 210

consultor@lladogrup.com

La entrada La bona gestió empresarial aparece primero en Lladó Grup.

]]>
Reobertura comerços i serveis https://www.lladogrup.com/reobertura-comercos-i-serveis/ Wed, 06 May 2020 15:46:15 +0000 https://www.lladogrup.com/?p=15876 Informació sobre les condicions per la reobertura al públics de determinats comerços i serveis.

La entrada Reobertura comerços i serveis aparece primero en Lladó Grup.

]]>
Reobertura Comerços i Serveis

CONDICIONS SOBRE LA REOBERTURA AL PÚBLIC DE DETERMINATS COMERÇOS I SERVEIS

La circular SND/388/2020 ha establert les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis en la fase 0 de la desescalada programada pel Govern Espanyol i d’entrada en vigor a les 00.00 del dia 4 de maig de 2020:

Reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats.

Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals l’activitat dels quals s’hagués suspès després de la declaració de l’estat d’alarma en virtut del que es disposa en l’article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a excepció d’aquells que tinguin una superfície de més de 400 metres quadrats.

Requisits:

 • Cita prèvia que garanteixi la permanència a l’interior de l’establiment o local en un mateix moment d’un únic client per cada treballador, sense que es puguin habilitar zones d’espera a l’interior d’aquests.
 • Es garantirà l’atenció individualitzada al client amb la deguda separació física.
 • S’establirà un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà de fer-se coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d’aquest col·lectiu.

Els desplaçaments als establiments i locals als quals es refereix aquest article podran efectuar-se únicament dins del municipi de residència, tret que el servei o producte no es trobi disponible en aquest.

Mesures d’higiene que s’hauran d’aplicar en els establiments i locals amb obertura al públic.

Els establiments i locals que obrin al públic hauran de realitzar:

 • Neteja i desinfecció, almenys, dues vegades al dia de la zona comercial i privades de treballadors i amb cada canvi de torn amb especial atenció:
  • Poms de portes.
  • Taulells
  • Mobles
  • Passamans
  • Màquines dispensadores.
  • Sòls.
  • Telèfons.
  • Penjadors.
  • Carros.
  • Cistelles.
  • Aixetes.
  • etc.
 • Pautes a seguir:
  • Una neteja, obligatòriament, en finalitzar el dia.
  • Utilitzaran desinfectants dels autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.
  • Les EPISutilitzades per a la neteja i desinfecció es rebutjaran.
  • Rentada i desinfecció diària dels uniformes.
  • Haurà de garantir-se la ventilació adequada dels establiments.
  • No ús de les condícies per part dels clients.
  • Disponibilitat de papereres per a poder dipositar mocadors i qualsevol altra material d’un sol ús.

Mesures de prevenció de riscos per al personal que presti serveis en els establiments i locals que obrin al públic.

No podran incorporar-se als seus llocs de treball en els establiments comercials els següents treballadors:

 • Treballadors que en el moment de la reobertura de l’establiment comercial estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles amb el COVID-19.
 • Treballadors que, no tenint símptomes, es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

El titular de l’activitat econòmica que es realitzi en l’establiment o local haurà de complir, en tot cas, amb les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent, tant amb caràcter general com de manera específica per a prevenir el contagi del COVID19:

 • Tots els treballadors han de comptar amb equips de protecció individual adequats al nivell de risc i que tinguin permanentment a la seva disposició, en el lloc de treball, gels hidroalcohòlics.
 • L’ús de màscares serà obligatori quan no pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal d’aproximadament dos metres entre el treballador i el client o entre els propis treballadors.
 • Tot el personal haurà d’estar format i informat sobre el correcte ús dels citats equips de protecció.
 • El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades per a protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s’haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors d’aquesta mesura.
 • La disposició dels llocs de treball es modificaran, en la mesura necessària, per a garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre treballadors.
 • La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d’atenció al client serà d’almenys un metre quan es compti amb elements de protecció o barreres, o d’aproximadament dos metres sense aquests elements.
 • En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció individual oportú que asseguri la protecció tant del treballador com del client, havent d’assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre un client i un altre.
 • Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent. El treballador haurà d’abandonar el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Mesures de protecció i higiene aplicables als clients, a l’interior d’establiments i locals.

 1. El temps de permanència en els establiments i locals serà l’estrictament necessari perquè els clients puguin realitzar les seves compres o rebre la prestació del servei.
 2. En els establiments en els quals sigui possible l’atenció personalitzada de més d’un client al mateix temps haurà d’assenyalar-se de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques en el sòl, o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització. En tot cas, l’atenció als clients no podrà realitzar-se de manera simultània pel mateix treballador.
 3. Els establiments i locals hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics.
 4. En els establiments i locals comercials que comptin amb zones d’autoservei, haurà de prestar el servei un treballador de l’establiment, amb la finalitat d’evitar la manipulació directa per part dels clients dels productes.
 5. No es podrà posar a la disposició dels clients productes de prova.
 6. En els establiments del sector comercial tèxtil, i d’arranjaments de roba i similars, els emprovadors hauran d’utilitzar-se per una única persona i després del seu ús es netejaran i desinfectaran.

Condicions en les quals han de desenvolupar-se les activitats d’hostaleria i restauració:

 • Podran realitzar-se mitjançant serveis de lliurament a domicili i mitjançant la recollida de comandes pels clients en els establiments corresponents, quedant prohibit el consum a l’interior dels establiments.
 • En els serveis de lliurament a domicili podrà establir-se un sistema de repartiment preferent per a persones majors de 65 anys, persones dependents o altres col·lectius més vulnerables a la infecció per COVID-19.
 • En els serveis de recollida en l’establiment, el client haurà de realitzar la comanda per telèfon o en línia i l’establiment fixarà un horari de recollida d’aquest, evitant aglomeracions en els voltants de l’establiment.
 • L’establiment haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de les comandes on es realitzarà l’intercanvi i pagament.
 • Aquells establiments que disposin de punts de sol·licitud i recollida de comandes per a vehicles, el client podrà realitzar les comandes des del seu vehicle en el propi establiment i conducta a la seva posterior recollida.
 • Els establiments només podran romandre oberts al públic durant l’horari de recollida de comandes.

Badalona a 4 de Maig del 2020.

 Joan Lladó Chimenis

Advocat

La entrada Reobertura comerços i serveis aparece primero en Lladó Grup.

]]>
Prestació extraordinària autònoms https://www.lladogrup.com/prestacio-extraordinaria-autonoms/ Wed, 06 May 2020 15:45:09 +0000 https://www.lladogrup.com/?p=15868 Coneix les condicions d'accès, el període mínim de cotització per sol·licitar una prestació extraordinària per autònoms.

La entrada Prestació extraordinària autònoms aparece primero en Lladó Grup.

]]>
Prestació extra autònoms

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS

Té accés a la prestació qualsevol treballador per compte propi inscrit en el règim corresponent que es vegi afectat pel tancament de negocis a causa de la declaració de l’estat d’alarma o la facturació de la qual caigui en el mes un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior. En el cas d’alguns col·lectius com el règim agrari, de la mar – amb unes activitats molt estacionals- o de la cultura i l’espectacle, el període de càlcul s’adapta a les peculiaritats d’aquests sectors.

Per a sol·licitar-la no s’exigeix període mínim de cotització exigit per a altres prestacions, només és necessari estar en alta com a autònom en el règim corresponent i trobar-se al corrent de pagament de les cotitzacions socials. A més, és compatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social que el sol·licitant vingués percebent, com per exemple, orfandat o viduïtat, i fos compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.

La prestació té una quantia del 70% de la base reguladora, és a dir, un mínim de 661 euros en el cas dels quals cotitzen per la base mínima.

Amb l’objectiu de facilitar la tramitació d’aquesta prestació als autònoms que encara no estiguessin adscrits a cap mútua, la setmana passada el Consell de Ministres va aprovar un Reial Decret Llei pel qual es permet que el puguin fer per a sol·licitar-la.

Els autònoms beneficiaris de la prestació que puguin obrir el seu negoci a l’inici de la desescalada continuaran percebent-la fins a l’últim dia del mes que finalitzi l’estat d’alarma. L’ajuda busca protegir la falta d’ingressos dels autònoms en aquesta situació excepcional i contribuir a la supervivència del seu negoci.

Badalona a 4 de Maig de 2020.

Joan Lladó Chimenis

Advocat

La entrada Prestació extraordinària autònoms aparece primero en Lladó Grup.

]]>