ERTE desprès estat alarma

ELS ERTO DESPRÉS DE L’AIXECAMENT DE L’ESTAT D’ALARMA

Davant les dificultats econòmiques que travessen, les companyies s’han vist i s’estan veient obligades a presentar expedients de regulació temporal d’ocupació durant l’estat d’alarma.

Ara, una vegada s’acosta l’aixecament de l’estat d’alarma previst, inicialment, per al dia 10 de maig ens comencem a plantejar algunes de les següents qüestions:

Finalitzat l’estat d’alarma, podran continuar sol·licitant-se ERTO derivats del Covid-19?

Amb la normativa actual, NO PODRAN finalitzat l’estat d’alarma sol·licitar-se ja ERTO, per força major o causes organitzatives, productives o econòmiques derivats del Covid-19.

En concret, la possibilitat de sol·licitar aquest tipus d’expedients temporals per tals causes únicament estarà vigent mentre es mantingui la situació extraordinària derivada de l’actual crisi, segons contempla l’article 28 del reial decret Llei 8/2020.

Podran sol·licitar-se EROS o ERTOS derivats d’altres causes diferents al Covid-19?

Finalitzat l’estat d’alarma podran sol·licitar-se ERES o ERTOS amb els requisits previstos per la normativa laboral actual.

Finalitzaran els ERTO per força major reconeguts a causa del Covid-19?

El Reial Decret Llei 9/2020 estableix que la durada dels ERTO per força major derivats del Covid-19 no podrà estendre’s més enllà del període en què es mantingui la situació extraordinària i, per tant, la seva durada màxima serà la de l’estat d’alarma.

Podrien les empreses recuperar la prestació de serveis de les persones afectades pels ERTO per causes organitzatives, econòmiques o de producció, els efectes de la qual vagin més enllà de la finalització de l’estat d’alarma?

Res impedeix que la durada dels efectes dels ERTO per causes ETOP sigui menor de la inicialment establerta. Es reprendrà, si això fos possible, la prestació de serveis (de totes o alguna persona treballadora).

La recuperació de serveis ha d’efectuar-se respecte de tots els treballadors alhora, o podria ser de manera escalonada?

La desafectació de treballadors estant vigents els efectes d’un ERTO per causes organitzatives, econòmiques o de producció més enllà de l’estat d’alarma podrà emportar-se de manera escalonada sempre que estigui justificat o de la manera establerta en l’acord, si n’hi hagués, aconseguit en el període de consultes.

Podran continuar gaudint de la mesura extraordinària d’exoneracions de quotes empresarials vinculades a ERTE per força major derivats del Covid-19?

Únicament estaran vigents mentre es mantingui la situació d’estat d’alarma.

Podrà estendre’s la protecció extraordinària per desocupació vinculada al ERTO (per força major o causes ETOP)?

Estarà vigent mentre es mantingui la situació extraordinària derivada del Covid-19. Per tant, finalitzat l’estat d’alarma desapareixerà aquesta mesura.

Com es reprendrà el còmput dels contractes temporals que haguessin quedat suspesos per un ERTO?

La suspensió d’aquests contractes (inclosos els formatius, de relleu i interinitat) suposarà la interrupció del còmput, tant de la durada d’aquests contractes com dels períodes de referència equivalents al període suspès, en cadascuna d’aquestes modalitats contractuals, respecte dels treballadors afectats per aquestes. Finalitzada la suspensió d’aquests contractes per la fi de l’estat d’alarma (i la finalització del ERTO), el còmput es reprendrà com si tal període no hagués existit.

Finalitzat l’estat d’alarma, podrien efectuar-se acomiadaments o extingir-se contractes de treball?

Sí, encara que caldrà tenir en compte la legislació laboral que en cada suposada aplicació. En tot cas, si els uns i les altres afectessin empreses que han aplicat un ERTO ha de tenir-se en compte la previsió de manteniment d’ocupació contemplada en la disposició addicional 6a del Reial Decret Llei 8/2020 referent a les mesures extraordinàries gaudides.

Les empreses que s’hagin acollit a les mesures extraordinàries contemplades en el Reial Decret Llei 8/2020 per a ERTO, han de mantenir l’ocupació quan acabi l’estat d’alarma?

Sí, ja que la norma estableix que aquestes mesures extraordinàries establertes en l’àmbit laboral estaran subjectes al compromís per part de l’empresa de mantenir l’ocupació durant sis mesos des de la represa de l’activitat, això és, des que finalitzi l’estat d’alarma.

A quins treballadors afectaria el compromís de manteniment de l’ocupació?

El compromís del manteniment de l’ocupació hauria de referir, almenys, a les persones treballadores afectades, precisament, pels ERTO derivats del Covid-19.

Finalitzat l’estat d’alarma, podran revisar-se, a efectes sancionadors, les sol·licituds de ERTO?

El Reial Decret Llei 9/2020 estableix que les sol·licituds presentades per l’empresa que continguin falsedats o incorreccions en les dades facilitades donaran lloc a les sancions corresponents. Es contempla que serà sancionable la conducta de l’empresa consistent a sol·licitar mesures, en relació a l’ocupació, que no resultessin necessàries o no tinguessin connexió suficient amb la causa que les origina, sempre que donin lloc a la generació o percepció de prestacions indegudes. A més, la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, inclourà, entre els seus plans d’actuació, la comprovació de les causes associades a sol·licituds de ERTO.

Finalitzat l’estat d’alarma, podrà el treballador afectat per un ERTO continuar gaudint d’un subsidi per incapacitat temporal?

Sí, dins dels termes que li corresponguin de conformitat amb la legislació aplicable sobre aquest tema.

A Lladó Grup Consultor des de la nostra àrea laboral li oferim un equip de professionals que l’assessoraran en els temes referents als diferents escenaris dels ERTO.

Lladó Grup Consultor  

934 646 210