Entitats sense ànim de lucre

ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE: OBLIGACIONS COMPTABLES I FISCALS

La constitució d’una Fundació o una Associació (entitats sense ànim de lucre) i la consecució de la declaració d’utilitat pública, no són circumstàncies eximents davant Hisenda de complir amb les obligacions fiscals i comptables derivades de la seva activitat, com són la presentació de l’Impost de Societats, models de retencions, el model 347, etc.

Amb relació a la tributació poden acollir-se a un Règim Fiscal especial segons la Llei 49/2002 del mecenatge, sol·licitant-lo en el model 036 de declaració censal, complint uns requisits i entre ells els següents:

  • Han de destinar a les seves finalitats socials almenys el 70% dels ingressos i rendes que obtingui.
  • Si realitzen alguna explotació econòmica, els seus ingressos han de ser inferiors al 40% dels ingressos totals.

En l’Impost de Societats els ingressos de l’objecte social es trobarien exempts i la resta tributaria al tipus del 10%.

Respecte a l’IVA, hauria de repercutir-lo si fa algun esdeveniment, publicació, etc.,  i presentar autoliquidació en el model 303. Per la resta estaria exempt d’IVA.

Respecte als tributs locals i impostos cedits a les comunitats autònomes:

-Exemptes en l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP).

-Exempció en l’IBI si els immobles no estan afectes a activitats econòmiques.

-Exempció de l’IAE.

-Exempció de la plusvàlua municipal.

En relació a les obligacions comptables

  • Han de portar una comptabilitat ajustada al Pla General de Comptabilitat sectorial (Pla Comptable de les entitats sense fins lucratius)
  • Han de presentar uns comptes anuals, signats pel balanç de situació al final de cada exercici, compte de resultats i memòria econòmica.

Lladó Grup Consultor tenim un equip especialitzat en entitats sense ànim de lucre disposat a assessorar-lo en les seves obligacions comptables i fiscals.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista