Encareix Impost Successions a Catalunya

S’ENCAREIX L’IMPOST DE SUCCESSIONS A CATALUNYA

Una modificació de la Llei d’Impost de Successions i Donacions ha significat un augment molt considerable en el pagament de les herències i donacions a Catalunya, que va entrar en vigor l’1 de maig de 2020.

Aquest increment ha estat durament criticat per la pandèmia que estem travessant per l’increment del nombre de morts.

Les modificacions es poden resumir en tres blocs:

1. Es redueixen les bonificacions que s’apliquen en la quota per a fills majors de 21 anys i ascendents que veuran augmentat el pagament de l’impost de manera significativa.

Exemples:

Import Herència      

Quota a pagar fins el 30/4/2020           Quota a pagar a partir de 1/5/2020

500.000 €

3.306 € 27.930 €

1.000.000 €

28.490

103.137 €

2.000.000 €

152.510 €

323.806 €

3.000.000 € 351.697 €

586.000 €

2. En les herències en les quals existeixi una empresa individual o accions i participacions de societats amb un altre patrimoni, que tenen dret a una reducció del 95%del valor de l’empresa, ara es fa incompatible aquesta reducció amb la bonificació general en la quota que afecta la resta del patrimoni. O l’un o l’altre, però no els dos i així s’encareix l’impost, i caldrà calcular i programar molt bé el que més convingui des del punt de vista tributari.

Cal estar molt atents al compliment dels requisits per a gaudir de la reducció del 95% anterior, perquè moltes empreses no els compleixen. Així, tindrà molta importància la planificació successòria per a evitar aquest càstig tributari a les herències en les quals existeix una empresa familiar.

3. Reapareixen els coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent del qual rep l’herència o la donació, afectant fills, cònjuge i ascendents, incrementant-se l’import a pagar.

Tot això ens obliga a efectuar moviments patrimonials per a evitar aquest càstig tributari a les herències i plantejar si és el cas, donacions en vida que puguin resultar més econòmiques que les herències i succeeix a partir de la xifra d’uns 500.000 euros de patrimoni no bonificat.

A un increment tan significatiu de l’Impost de Successions i Donacions, cal dedicar temps a planificar.

Si necessita assessorament i/o té dubtes sobre l’Impost de Successions i Donacions, a Lladó Grup Consultor disposem d’un equip de d’especialistes per a resoldre els seus dubtes i acompanyar-lo.

A Lladó Grup Consultor  disposem d’un equip de professionals especialistes en la gestió dels Plans de Pensions per assessor-lo segons les seves necessitats.

Lladó Grup Consultor

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista