ELS PROFESSIONALS QUE PRESTIN ELS SEUS SERVEIS A EMPRESES, HAURAN D’INSCRIURE’S EN EL REGISTRE MERCANTIL 

Estaran obligades a registrar-se en el Registre Mercantil els professionals, persones físiques o jurídiques que prestin professionalment serveis a societats o fideïcomisos, descrits en l’article 2.1.o) Llei 10/2010, de 28 d’abril de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

El Reial decret Llei 11/2018, de 31 d’agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d’entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, publicat en el BOE de 4 de setembre, introdueix a l’apartat 33 del seu art. 2 una Disposició Addicional Única en la Llei 10/2010, de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme per regular l’obligació de registre de prestadors de serveis a societats i fideïcomisos.

L’objectiu no és un altre que controlar més estrictament la labor de les empreses que presten serveis d’administració societària, d’aquesta manera, la Disposició Addicional de l’Avantprojecte de Llei assenyala que l’obligació aconseguirà a les persones físiques o jurídiques que de forma empresarial o professional:

  • constitueixin societats o altres persones jurídiques;
  • exerceixin funcions d’adreça o secretaria d’una societat, soci d’una associació o funcions similars en relació amb altres persones jurídiques o disposin que una altra persona exerceixi aquestes funcions;
  • que facilitin un domicili social o una direcció comercial, postal, administrativa i altres serveis afins a una societat, una associació o qualsevol altre instrument o persona jurídics;
  • que exerceixin funcions de fideïcomissari en un fideïcomís (trust) exprés o instrument jurídic similar o disposin que una altra persona exerceixi aquestes funcions;
  • que exerceixin funcions d’accionista per compte d’una altra persona, exceptuant les societats que cotitzin en un mercat regulat i estiguin subjectes a requisits d’informació conforme amb el dret comunitari o a normes internacionals equivalents, o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions (en el paper de testaferros…

Com s’haurà de realitzar la inscripció

  • Les persones físiques professionals, de forma telemàtica sobre la base d’un formulari preestablert aprovat per Ordre del Ministeri de Justícia.
  • Les persones físiques empresaris i les persones jurídiques, tret que existeixi una norma específicament aplicable, s’inscriuran conforme a l’establert en el Reglament del Registre Mercantil.

Juntament amb la inscripció en el Registre Mercantil cal recordar que existeixen una sèrie d’obligacions subjectes a dipositar de forma periòdica anual en el Registre Mercantil, com són:

  • Les persones físiques -excepte els professionals- i les jurídiques prestadores de serveis a societats, si no ho disposen les seves normes reguladores, estaran subjectes a l’obligació de dipositar els seus comptes anuals en el Registre Mercantil i les acompanyaran amb un document per al seu dipòsit amb dades sobre la seva operativa, facturació, nombre d’operacions realitzades, etc. En aquest cas, s’exclouen de l’obligació de dipòsit de comptes anuals als prestadors de serveis a societats que siguin persones físiques professionals.
  • D’altra banda, les persones físiques -excepte els professionals- i les jurídiques prestadores de serveis a societats, si no ho disposen les seves normes reguladores, estaran subjectes a l’obligació de dipositar els seus comptes anuals en el Registre Mercantil acompanyades d’un document amb les  següents dades:

-Els tipus de serveis prestats.

-L’àmbit territorial on opera.

-La prestació d’aquest tipus de serveis a no residents.

-El volum facturat per aquests serveis en l’exercici vigent i en el precedent, si l’activitat de prestadors de servei a societats no fos única i exclusiva. Si no pogués quantificar-se, s’ha d’indicar així expressament.

-El nombre d’operacions realitzades. Si no s’hagués realitzat cap operació s’haurà d’indicar així expressament.

-Si escau titular real si existís o la modificació del mateix respecte del qual ja consti en el Registre.

Els prestadors de serveis a societats que siguin persones físiques professionals estaran obligades a dipositar un document similar al descrit (a efectuar dins del primer trimestre de cada any) però obviant, com és lògic, el contingut referent a la titularitat real.

En qualsevol cas s’ha de tenir en compte que es disposarà del termini d’un any, explicat des de l’entrada en vigor d’aquesta nova norma per inscriure’s. En el cas de trobar-se ja inscrits, hauran de presentar en el registre una manifestació d’estar sotmesos, com a subjectes obligats, a la normativa de Prevenció de Blanqueig de Capitals.

A Lladó Grup Consultor comptem amb especialistes que li assessoraran en tot aquests temes.

c/ Sant Domènec, 39-41

08911 Badalona

consultor@lladogrup.com