Incentivos alquileres

ELS LLOGUERS D’HABITATGES ESTAN EXEMPTS D’ITP

Des de el passat 19 de desembre de 2018, els arrendataris d’habitatges estan exempts de satisfer l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) si formalitza o prorroga un contracte de lloguer d’habitatge destinat a ús estable i permanent per a l’inquilí. No gaudeixen d’aquest nou incentiu els contractes de lloguer “per ús diferent d’habitatge”, com és el cas de:

  • Els arrendaments d’apartaments turístics (ús temporal).
  • El lloguer a estudiants i professors només durant el curs escolar.

Faci cas als formalismes, ja que a partir d’ara l’arrendatari d’habitatge habitual ha de fer el següent:

  • Si es tracta d’una empresa a la qual lloguen un habitatge, tributarà per IVA i no haurà de fer res respecte a l’ITP, llevat que es tracti de llogar l’habitatge per ús d’empleats (estaria exempt d’IVA i d’ITP).
  • Si és un particular i l’habitatge es llogarà per temporades, ha de satisfer l’ITP.
  • Si és un particular i lloga un habitatge amb caràcter estable i permanent com habitatge, haurà de declarar el lloguer com a exempt.

A  Lladó Grup Consultor un equip de professionals l’assessoraran en tot el referent a lloguers d’habitatges.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista