EL SEU TESTAMENT CONTEMPLA L’USDEFRUIT?

Quan es redacta un testament, és habitual deixar al cònjuge l’usdefruit dels béns i la nua propietat als fills.

Potser aquesta no sigui la fórmula més adequada pel cònjuge i pels fills, ja que comparteixen la propietat, i els interessos d’un poden no coincidir amb els de l’altre, però això pot donar lloc a  discòrdies i hem d’evitar que es pugui trencar la família.

De tota manera vegi com tributa aquesta fórmula en l’Impost de Successions i Donacions (ISD):

  • Al morir el testador, el cònjuge ha de satisfer l’ISD pel valor de l’usdefruit, i els fills hauran de liquidar l’ISD per tota l’herència (inclòs el valor d’usdefruit), encara que en aquell moment no ingressen la part de quota corresponent de l’usdefruit.
  • Quan mor el cònjuge i els fills obtenen la plena propietat, és quan aquests han de satisfer la quota anterior deixada d’ingressar.

Els cònjuges paguen molt poc d’ISD, ja que tenen una bonificació del 99% de l’impost i si ho rep tot, podrà disposar lliurement dels béns.

A Lladó Grup Consultor comptem amb especialistes en l’àrea fiscal que li assessoraran en aquests temes.

T’esperem a

c/ Sant Domènec, 39-41

08911 Badalona – consultor@lladogrup.com

www.lladogrup.com/arees-practica/area-fiscal/


Soci-Economista  

Josep Cid Dacosta