Donaciones y Convenios colaboracion Llado

DONACIONS I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

Donatius

Una de les deduccions actualment existents per aplicar en l’Impost de Societats és la corresponent a Donatius.

Hi ha diferents tipus de donatius a realitzar:

  • Donatiu monetari. Si el donatiu que realitza una empresa és monetari, fiscalment es tracta com una liberalitat (no és deduïble i per tant s’ha d’ajustar en el càlcul de l’Impost de Societats), però si l’entitat que rep el donatiu aquesta acollida a la Llei del Mecenatge, l’empresa donant gaudeix d’una deducció en la quota de l’Impost de Societats del 35% del que s’ha donat, i en el cas que en els dos anys anteriors s’hagin efectuat donacions a l’entitat social per import igual o superior a la de l’any anterior, la deducció és del 40%.

La deducció aplicable en cada exercici no pot superar el 10% de la base imposable. L’excés que es pugui produir es pot aplicar en els deu anys següents.

  • Donatiu en espècie. Si el donatiu és en espècie (aliments, mobiliari, roba, etc.), l’empresa que doni el donatiu ha de comptabilitzar la transmissió pel seu valor de mercat, tanmateix el benefici que pugui produir-se per aquesta venda està exempta de tributació, i sobre el valor comptable del qual s’ha donat, podrà aplicar el 35% o 40% de deducció (en el cas de donatius en espècie, s’haurà d’ingressar el corresponent IVA).

Convenis de col·laboració

Existeix també la possibilitat de formalitzar convenis de col·laboració, de manera que l’entitat social acollida a la Llei del Mecenatge, rep una ajuda econòmica per a la realització dels seus fins socials a canvi de difondre per escrit o qualsevol altre mitjà la participació de l’empresa col·laboradora en aquestes activitats. En aquest cas les ajudes monetàries tenen la consideració de despesa deduïble i no donen dret a cap deducció, però pot ser una fórmula de reforçar la imatge empresarial, a més de fer-ne publicitat.

Si necessita assessorament en concepte de donacions i convenis de col·laboració, a Lladó Grup Consultor disposem d’un equip d’especialistes per a resoldre els seus dubtes i acompanyar-lo.

Lladó Grup Consultor

Martí Anglada

Àrea Fiscal