Donacion de acciones Llado Grup

DONACIÓ D’ACCIONS O PARTICIPACIONS I BONIFICACIONS

Les persones que desenvolupen un negoci o tenen accions o participacions d’una societat i són pròximes a la jubilació, solen plantejar-se la donació als fills i si ho fan quan ja hagin complert 65 anys, existeixen incentius fiscals en l’Impost sobre Donacions (ISD) i en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF):

  • Els donataris (fills que reben) poden aplicar una reducció del 95% en l’Impost sobre Donacions (ISD) a Catalunya.
  • Però a més, el donant no ha de tributar en el seu IRPF per l’augment de valor que hagin experimentat les accions o participacions.

Però com sempre, quan hi ha bonificacions d’impostos, també hi ha requisits a complir:

  • Cal que els valors estiguin exempts de l’Impost sobre el Patrimoni (IP).
  • La societat no tingui per activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari (o si ho és, si es compleixen uns requisits).
  • Els actius han d’estar afectes a l’activitat i en cas contrari, es faria la proporció.
  • És necessari que el soci sigui propietari d’almenys el 5% del capital de l’entitat, o bé si entre ell i els seus familiars ostenten almenys el 20% del capital social.
  • Cal que el soci, el seu cònjuge o algun dels seus ascendents, descendents o col·laterals de segon grau exerceixin funcions directives en l’empresa (com a gerent, administrador, director de departament, etc) i les seves retribucions anuals pel càrrec constitueixin més del 50% de la totalitat dels seus rendiments del treball i d’activitats econòmiques.
  • En el moment de la donació, el donant major de 65 anys, ja no haurà d’exercir cap funció de direcció en l’empresa ni percebre remuneracions per això, encara que podrà formar part del consell d’administració.
  • El donatari ha de mantenir en el seu poder les participacions durant almenys 10 anys i les participacions han de continuar complint els requisits indicats per a poder gaudir de la reducció del ISD i de l’IRPF.

Un equip d’especialistes de Lladó Grup Consultor queda a la seva disposició per a resoldre-li qualsevol dubte i acompanyar-li en la gestió que requereixi la seva situació.