Deducibles creditos de impagados Llado Grup

PODEN SER DEDUÏBLES LES PÈRDUES DE CRÈDITS IMPAGATS?

Als exercicis 2020 i 2021 les empreses de reduïda dimensió poden deduir-se les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències dels seus clients quan en el moment de la meritació de l’impost de societats concorri alguna de les següents circumstàncies:

  • Hagi transcorregut el termini de 3 mesos des del venciment de l’obligació (aquest és el termini que s’ha reduït a la meitat dels 6 mesos que s’exigeixen habitualment).
  • El client estigui declarat en situació de concurs.
  • El client estigui processat pel delicte d’alçament de béns.
  • Les obligacions hagin estat reclamades judicialment o siguin objecte d’un litigi judicial o procediment arbitral de la solució del qual depengui el seu cobrament.

A aquests efectes, no són deduïbles les pèrdues per deterioració de crèdits corresponents a crèdits deguts per entitats de dret públic, ni les corresponents a crèdits deguts per persones o entitats vinculades, tret que estiguin en situació de concurs i s’hagi produït l’obertura de la fase de liquidació pel jutge.

A més de deduir-se la despesa anterior, poden comptabilitzar i deduir-se una despesa per deterioració igual a l’1% del saldo de clients a 31 de desembre. Per a calcular aquesta deterioració no s’han de considerar els saldos pendents de cobrament objecte de deterioració individual i que siguin deduïbles.

La reducció del termini d’espera de sis a tres mesos per a deduir els impagats també és aplicable en empresaris que desenvolupin una activitat econòmica (IRPF), de la mateixa manera, també poden acollir-se les persones físiques arrendadores d’immobles que sofreixin impagaments, a l’hora de calcular el rendiment net del capital immobiliari a declarar en el seu IRPF de 2020 i 2021.

En Lladó Grup Consultor li oferim un equip de professionals especialitzats per assessorar-lo en els casos deduïbles.

Lladó Grup Consultor

David Ortiz

Àrea Fiscal