Deducciones por investigaci´

DEDUCCIONS PER INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT O PER INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

La seva empresa pot  aplicar en el seu Impost de Societats les deduccions per “investigació i desenvolupament” (I+D+I) o per “innovació tecnològica”, però a més pot beneficiar-se d’aconseguir crèdits afectes a aquestes activitats, amb la condonació d’una part d’aquests crèdits si compleix certs requisits.

Els incentius en l’Impost de Societats per les activitats mencionades, poden arribar a ser:

  • Una deducció del 25% de les despeses I+D, i els que superin la mitjana dels dos anys anteriors una deducció del 42% de l’excés.
  • Una deducció del 12% en cas d’activitats d’innovació tecnològica (“i”).

Què significa I+D?

El més primordial perquè hi hagi I+D és que la inversió es destini a aconseguir una novetat substancial no existent fins al moment en el mercat, com pot ser el disseny d’un sistema nou d’un producte que el millori substancialment. Però també afecta els prototipus, confecció de plànols, esquemes i dissenys, mostrari “prototip” d’un producte innovador, i això encara que no tingui èxit la investigació.

Què significa innovació tecnològica?

Succeeix quan se cerca un avanç tecnològic en l’obtenció de nous productes o processos, o una millora substancial en els ja existents, tant si aquestes novetats es poden patentar com si no es fa.

També tenen dret a aquesta deducció les quantitats destinades a l’adquisició de patents, llicències “know-how” o dissenys (en aquest cas la base de la deducció està limitada a 1.000.000 d’euros), i l’obtenció del certificat de compliment de les normes de qualitat de la sèrie ISO 9000 GMP o similars, sense incloure les despeses d’implantació d’aquestes normes.

Li convidem a realitzar les consultes pertinents sobre les deduccions possibles als nostres professionals especialitzats i aconseguir aquests avantatges.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista