Declaracion Operaciones vinculadas

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE LES OPERACIONS VINCULADES

Els contribuents de l’impost de societats i de l’impost sobre la renda de no residents estan obligats a presentar el model 232 en el mes de Novembre, sempre que compleixin determinades condicions informant de les operacions dutes a terme amb persones o entitats vinculades i d’operacions de països considerats com a paradisos fiscals.

OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

 • Contribuents que realitzin les següents operacions amb parts vinculades en els termes previstos en l’art. 18.2 de la Llei 27/2014, de l’Impost de Societats:
  • Operacions amb la mateixa persona o entitat vinculada i l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions superi els 250.000 euros, segons el valor de mercat.
  • Amb independència de l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, s’ha de presentar el model i informar respecte d’aquelles operacions de la mateixa naturalesa que a la vegada utilitzin el mateix mètode de valoració, sempre que l’import del conjunt d’aquestes en el període impositiu superi el 50% de la xifra de negocis de l’entitat.
  • Operacions específiques (*),sempre que l’import conjunt de cadascun d’aquesta mena d’operacions en el període impositiu superi els 100.000 euros.(Vendes immobles, transmissió de participacions, operacions amb intangible, etc.).
  • Les que apliquin la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles en aquells casos en què el contribuent apliqui la reducció prevista en l’article 23 LIS, perquè obté rendes a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades, amb independència del seu import.
 • No obstant això, no existeix obligació d’informar de les següents operacions:
  • Les realitzades entre entitats que s’integrin en un mateix  grup de consolidació fiscal.
  • Les operacions realitzades amb els seus membres o amb altres entitats integrants del mateix  grup de consolidació fiscal per les agrupacions d’interès econòmic, i les unions temporals d’empreses.

OPERACIONS AMB PARADISOS FISCALS

A més de les operacions vinculades, en aquest model també han d’incloure’s les operacions dels contribuents que durant el període impositiu hagin efectuat operacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals o que, a la data de tancament del període impositiu, posseeixin valors relacionats amb els citats paradisos o territori.

A Lladó Grup Consultor li oferim un equip de professionals especialistes pel seu assessorament.