Correcta Aministarció Societat

ÉS CORRECTA L’ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT?

La Llei estableix una sèrie de requisits a complir obligatòriament pel que fa a l’òrgan d’administració de la societat i en bastants ocasions no es tenen en compte. Revisi la seva documentació i comprovi els següents aspectes:

 • L’òrgan d’administració pot ser un administrador únic, a diversos solidaris o a diversos mancomunats.
 • Ho poden nomenar un consell d’administració (mínim tres membres) i es delegui la seva execució a un conseller delegat (porta les gestions i executa les decisions).

Però és necessari complir uns requisits per a complir amb la Llei:

 • Vigència. Respecte a la durada del càrrec, tingui en compte que en les SL la durada és indefinida, excepte que els estatuts estableixin un termini determinat. En canvi en les SA, el termini el marquen els estatuts de la societat, però no poden ser superior a sis anys.
 • Suplents. Quan una societat té un administrador únic o dos administradors mancomunats, si hi ha una dimissió o defunció d’un administrador, la societat queda inoperativa. Seria convenient nomenar un administrador suplent, perquè ocupi el càrrec en cas que un administrador cessament o mori. Eviti riscos.
 • Prohibicions. Els administradors han d’abstenir-se de realitzar les següents actuacions, tret que la societat ho autoritzi:
  • No poden realitzar transaccions amb la societat, excepte si són d’escassa rellevància o similars a tercers.
  • No pot aprofitar-se de les oportunitats del negoci de la societat per a fins privats.
  • Ha d’abstenir-se de realitzar activitats per compte propi o aliè que comportin competència amb la societat.
 • Altres qüestions. Són la retribució de l’administrador i la seva possible responsabilitat.
  • Retribució. Els estatuts han de reflectir si el càrrec d’administrador és gratuït o retribuït i determinar en aquest cas el sistema de retribució.
  • Responsabilitat. Hi ha diversos supòsits en els quals l’administrador d’una societat pot incórrer en responsabilitats (com és el cas d’estar en causa de dissolució).
  • Si hi ha consell d’administració (mínim de tres) s’han de celebrar reunions com a mínim una vegada al trimestre i si hi ha conseller delegat, és necessari que existeixi un contracte entre aquest i la societat.

Tingui en compte aquests aspectes i eviti riscos personals en la seva funció d’administrador de l’una societat.

A Lladó Grup Consultor li oferim l’assessorament d’un equip de professionals especialitzats per identificar els seus interessos i necessitats.