Coronavirus

CORONAVIRUS.

ACTUACIONS EN EL ÀMBIT LABORAL

Tot i què, les Autoritats sanitàries indiquen que el moment actual és encara de relatiu control en el nostre territori, la veritat és que ja existeixen centres de treball afectats directament i al mateix temps hi ha ja empreses, en aquesta economia globalitzada, l’activitat de la qual està sent minvada o fins i tot impossibilitada per la seva incidència a nivell internacional.

Això afecta plenament a les relacions laborals i és per això que es fa necessari conèixer quins tipus d’actuacions cal dur a terme depenent de la situació creada en cada cas.

Té l’empresa alguna obligació respecte dels treballadors?

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals obliga a la protecció de la salut de les persones treballadores. Això implica des de la informació sobre les mesures preventives a adoptar d’acord amb el servei de prevenció, fins a les organitzatives (teletreball, etc.) i en cas de perill greu, imminent i inevitable, la interrupció de l’activitat i abandó immediat del lloc de treball.

Poden els treballadors interrompre la seva activitat per decisió pròpia?

Solament en cas que la prestació de serveis en el centre de treball comporti un risc greu i imminent de contagi. Bé de manera individual, bé per decisió majoritària de la representació dels treballadors o delegats de prevenció.

La interpretació que ha de donar-se a la situació de risc greu i imminent ha d’efectuar-se de manera restrictiva. La mera suposició o alarma social generada no és suficient, havent de realitzar-se una valoració objectiva que determini una elevació del risc de contagi.

Què passa si les autoritats sanitàries decreten l’aïllament preventiu d’un treballador?

D’acord amb el recent criteri 2/2020 de la seguretat social serà considerat en situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna, estenent-se la baixa mèdica.

Es poden suspendre els contractes de treball o reduir la jornada?

Si per decisió de les autoritats sanitàries o bé de manera indirecta pels efectes del coronavirus l’empresa es veiés en la necessitat de suspendre l’activitat de manera total o parcial, existeixen mecanismes establerts en la legislació per a la suspensió de contractes o reducció temporal de la jornada de treball. En concret, els expedients de regulació d’ocupació, en què els treballadors podran percebre la prestació per desocupació durant el període de suspensió o reducció de jornada.

Entre els motius que possibiliten aquest mecanisme per al cas de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció estan, entre altres, l’escassetat o falta total d’aprovisionaments d’elements o recursos necessaris per al desenvolupament de l’activitat, descens de la demanda o impossibilitat de prestar serveis.

Entre les causes justificatives per “força major” estarien:

  • Un índex d’absentisme tal que impedeixi la continuïtat de l’activitat de l’empresa per malaltia
  • Adopció de cauteles mèdiques d’aïllament, etc.
  • O decisions de l’Autoritat Sanitària que aconselli el tancament. L’expedient per força major requereix autorització administrativa.

En el cas que es decreti o declari zona afectada greument per una emergència de protecció civil, i d’acord amb la Llei 17/2015 de 9 de juliol del Sistema Nacional de Protecció Civil, la Tresoreria de la Seguretat Social “podria” exonerar a l’empresari de l’abonament de les quotes de seguretat social durant els períodes de suspensió de contractes. I en el supòsit d’extinció de contractes les indemnitzacions serien a càrrec del Fons de Garantia Salarial.

Existeix informació actualitzada per part de l’Administració?

El Ministeri de Treball acaba de publicar en el seu Web una guia per a l’actuació en l’àmbit laboral i en relació al nou coronavirus. L’accés directe a aquesta guia és el següent:

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/pdf/guia_definitiva.pdf

A Lladó Grup Consultor li oferim un equip de professionals que l’assessorarà àmpliament en el seu cas particular.

Lladó Grup Consultor  

934 646 210