Huelga 08 de marzo 2020

CONVOCATÒRIA DE VAGA GENERAL PEL

DIA 8 DE MARÇ DE 2020

Senyors,

Amb motiu de la convocatòria de vaga general a la Comunitat Autònoma de Catalunya pel dia 8 de març de 2020 per part dels sindicats CONFEDERACIO GENERAL DEL TREBAL (CGT), INTERSINDICAL (CSC) I INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATLUNYA (IAC) i pel rebuig a la desigualtat i a la discriminació que pateixen les dones al mercat laboral, i en particular la bretxa salarial i pensions, l’assetjament, així com també derogar les reformes laborals, creiem convenient tornar a informar-vos de forma resumida sobre els seus aspectes fonamentals en matèria laboral i de Seguretat Social.

En matèria laboral:

  • La vaga és un dret dels treballadors previst en l’article 28.2 de la Constitució, així como en l’article 4.1 e) de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. Els treballadors poden adherir-se o no , així como abandonar la vaga un cop començada. Per tant l’empresa ha d’obrir el centre de treball.
  • Durant la seva duració el contracte de treball queda en suspensió, i per tant, ni el treballador en vaga presta la seva activitat ni l’empresa ha de retribuir-lo. El descompte del salari repercuteix a més, proporcionalment, sobre la retribució dels descansos setmanals i de les pagues extraordinàries. Ni las vacances ni els festius sofreixen reducció.
  • La llei permet els piquets informatius o persuasius. L’ús d’amenaces o de coaccions per part dels piquets pot ser constitutiu de delicte. Els Càrrecs Electius a nivell provincial, autonòmic o estatal de les organitzacions sindicals més representatives tindran dret a l’assistència i dret d’accés als centres de treball per participar en accions dels treballadors, prèvia comunicació a l’empresari i sense interrompre el procés productiu.
  • Mentre duri la vaga, l’empresari no podrà substituir als vaguistes per treballadors externs que no hi fossin a l’empresa en el moment de ser comunicada. No obstant això es pot disposar que les funcions laborals dels treballadors vaguistes siguin ateses amb treballadors no vaguistes de la mateixa empresa sempre i quan pertanyin a la mateixa categoria o grup professional, la mateixa àrea i siguin del mateix centre de treball. Tampoc no es podran efectuar canvis d’horari o jornada durant la vaga per evitar les seves conseqüències.
  • L’ocupació de locals i dependències serà il·lícita quan es vulneri el dret de llibertat d’altres persones (per exemple dels treballadors no vaguistes) o el dret sobre les instal·lacions i els béns. No ho és, en canvi, la simple permanència en els locals. Els treballadors que coaccionin o cometin agressions verbals o físiques als no vaguistes, poden ser sancionats disciplinàriament per l’empresa, entre d’altres responsabilitats.
  • Els treballadors no vaguistes als quals se’ls impedeixi treballar conserven el seu dret al salari, tot i que en algun cas s’ha estimat la suspensió del seu contracte per tancament patronal degut a força major.

 En matèria de Seguretat Social:

  • Durant els dies de vaga l’empresa no cotitzarà a la Seguretat Social pels treballadors que la segueixin, i que queden en situació d’alta especial. En aquest cas l’empresa haurà de comunicar quins treballadors fan vaga.

En la creença que això exposat serà del seu interès, quedem a la seva disposició per a resoldre qualsevol dubte que sorgeixi i donar solució a qualsevol situació concreta que es produeixi durant aquest dia. Tanmateix, quedem pendents de que ens facin arribar la relació dels treballadors de la seva empresa que hagin fet vaga, el més aviat possible, als efectes de procedir amb la tramitació legal corresponent, així com a la regularització del seu salari.

Badalona, 5 de març de 2020.

LLADÓ GRUP CONSULTOR

934 646 210