Ctrol.Contractació temporal

CAMPANYA D’INSPECCIÓ DE TREBALL DE CONTROL DE LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL 

La Inspecció de Treball ha intensificat el control dels contractes temporals i ha endurit les seves actuacions aixecant gran quantitat d’actes de sanció per estimar la celebració d’aquests contractes en frau de Llei, bé perquè s’han vulnerat els límits de durada establerts en la Llei o en els convenis col·lectius, bé perquè no s’adeqüen a les finalitats i requisits previs.

En campanyes anteriors la Inspecció de Treball acostumava en les seves actuacions, excepte estimació d’especial gravetat, a exigir simplement la transformació en indefinits d’aquests contractes temporals. En aquesta campanya ja s’està sancionant a les empreses, a més i de manera ordinària.

La formalització del contracte: essencial.

En efecte, no solament la causa de la temporalitat s’ha d’ajustar exclusivament a les modalitats establertes, sinó que la forma del contracte és també essencial. La Llei estableix l’obligació que en el contracte s’expressin de manera suficient, amb tota claredat i precisió, les dades objectives que justifiquen la temporalitat: l’obra o servei determinat, les circumstàncies de la producció, el nom del treballador substituït i la raó de la seva substitució, etc.

Això vol dir que no s’admet indicar simplement el motiu genèric “excés de treball per circumstàncies de la producció”, sinó que cal concretar de manera suficient què és ho motiva aquest excés. Sense perjudici del que estableixi el conveni col·lectiu de cada sector, els contractes per obra o servei determinat estan reservats a tasques o treballs amb “substantivitat pròpia” dins de l’activitat normal de l’empresa.

De la mateixa motivació o explicació de la causa i dades consignades s’ha de desprendre objectivament la temporalitat d’aquesta contractació i el seu encaix en aquesta modalitat. Això és molt important perquè la temporalitat no se suposa, al contrari, en el nostre ordenament legal s’estableix una presumpció a favor de la contractació indefinida.

A Lladó Grup Consultor li oferim un equip de professionals que l’assessoraran en cada supòsit.

Lladó Grup Consultor  

934 646 210