Ausencia registro horario

CONSEQÜÈNCIES DE L’ABSÈNCIA DE REGISTRE HORARI EN ELS CONTRACTES A TEMPS PARCIAL

Encara que portem mesos llegint notícies sobre els registres de jornada, cal recordar que ja era una norma obligatòria per a totes aquelles empreses que tinguessin empleats amb jornada a temps parcial.

L’absència de registre horari en els contractes a temps parcial comporta que, en cas de conflicte, els jutges hagin de presumir que el treballador exercia les seves tasques a jornada completa. És per això, que en el cas de conflicte i es qüestioni l’acomiadament, pot provocar que l’empresa hagi de pagar una indemnització major.

 Ja hi ha casos de demandes de treballadors exigint salari com a jornada completa com a conseqüència de no portar-se correctament el registre de les hores efectuades, creant-se una presumpció que la jornada és completa sinó s’acredita el contrari.

Recordem que segons apunta l’article 12.4.c de l’Estatut dels Treballadors, disposa que la jornada dels empleats a temps parcial “es registrarà dia a dia i es totalitzarà mensualment, lliurant còpia al treballador, juntament amb el rebut de salaris, del resum de totes les hores realitzades”.

L’equip Lladó Grup estem veient la important campanya que s’està realitzant per part de la Inspecció de Treball al respecte. També la Inspecció està convertint els contractes a jornada parcial que no tenen justificat el control horari a jornada completa, a part de la sanció corresponent.

Des de Lladó Grup Consultor, juntament amb el nostre partner informàtic, hem desenvolupat una eina de recursos humans a l’efecte de poder realitzar el control horari al qual obliga el Reial decret i amb enllaç amb altres solucions com el portal de l’empleat.