Variacion Existencias Llado Grup

COM ES COMPTABILITZA LA VARIACIÓ D’EXISTÈNCIES EN UNA EMPRESA DE SERVEIS?

Les empreses que fabriquen o comercialitzen mercaderies han de realitzar el recompte de les existències en magatzem al final de l’exercici, per tal de determinar quina ha estat la seva variació respecte a les que tenien a l’inici.

Disminució d’existències

Si el valor de les mateixes ha disminuït s’ha de registrar una despesa a la comptabilitat, ja que implica que s’han consumit existències.

Augment d’existències

En cas d’augment de les mateixes s’ haurà de computar un ingrés, atès que indicarà que l’empresa s’ha aprovisionat de mercaderies que encara no ha consumit.

Empreses que presten serveis

A les empreses que presten serveis també s’han d’avaluar les existències, en cas de treballar amb projectes tancats que han estat parcialment realitzats al final de l’exercici, però no es poden facturar fins a la total finalització.

Per tant, en cas d’estar desenvolupant un projecte (per exemple, el disseny d’una pàgina web, el desenvolupament d’un programari etc.) que no estigui finalitzat a 31 de desembre, s’haurà d’activar com a existències l’import de les despeses en què s’hagi incorregut i que corresponguin a aquest projecte (per exemple, salaris dels treballadors, despeses de proves o maquetes, desplaçaments etc.).

D’aquesta manera s’aconseguirà una correcta correlació comptable entre les despeses i ingressos del projecte i a més li permetrà conèixer el benefici concret obtingut en cada operació.

Des de Lladó Grup Consultor li oferim un equip de professionals especialitzats per assessorar-lo.

Lladó Grup Consultor

Mireia Brosa