Como tributan Renta afecatdos ERTE Llado Grup

COM TRIBUTEN EN RENDA ELS AFECTATS PER ERTO

Hem d’informar que les percepcions de les rendes d’un ERTO es qualifiquen com a rendiments del treball subjectes a IRPF, per tant, NO ESTAN EXEMPTES.

AMB UN ERTO TINDRÀS DOS PAGADORS

Aquestes prestacions per ERTO en principi NO ESTAN SUBJECTES A RETENCIÓ per part del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), sempre que les quanties pagades en 2020 NO SUPERIN 14.000 euros, però si ha percebut rendes del treball d’un altre pagador superior a 1.500€ i en conjunt superen aquesta primera xifra, hauria de fer declaració de la renda 2020.

L’ERTO tributa com un pagador més a l’afecte de la renda. Per tant, per Hisenda els diners del SEPE per l’ERTO, és com si haguessis treballat per una segona empresa.

Si en 2020 només ha percebut ingressos de prestacions per ERTO, i si l’import no supera els 22.000 euros, no existirà obligació de fer la declaració de Renda.

RENDIMENTS DEL TREBALL DOS O MÉS PAGADORS DIFERENTS

Com dèiem abans, si a més d’aquestes prestacions s’han obtingut rendiments del treball de dos o més pagadors diferents:

  • Si l’import percebut del segon i altres pagadors NO supera els 1.500 euros, no existirà obligació de fer la declaració per IRPF si la suma total de rendiments del treball no supera els 22.000 euros.
  • Però si l’import percebut del segon i restants pagadors SI supera els 1.500 euros, no haurà de declarar l’IRPF si la suma total de rendiments del treball percebuts en l’exercici no supera els 14.000 euros.

La tributació dels contribuents que perceben prestacions en concepte d’ERTO, en percebre rendes de més de dos pagadors, es poden trobar amb la sorpresa que han de fer la declaració i possiblement haver d’ingressar algun import perquè les retencions practicades seran inferiors al que resulti de la declaració.

EXEMPLE OBLIGACIÓ DE DECLARAR

Un exemple de l’obligació de declarar és el cas de rebre rendes en 2020 de l’empresa i per import de 16.000 euros i 5.000 del SEPE en concepte d’ERTO. Com són dos pagadors i superen els 1.500 euros el segon pagador, estarà obligat a fer la declaració de renda 2020, perquè la suma supera els 14.000€.

Des de Lladó Grup Consultor li oferim un equip de professionals especialitzats per assessorar-lo en la seva declaració de la Renda d’aquest any .

Lladó Grup Consultor

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista