Com reclamar IVA impagats Llado

COM RECLAMAR L’IVA DELS IMPAGATS

Sàpiga vostè que per al cas que un client no atengui el pagament de les factures emeses, és possible recuperar les quotes d’IVA Repercutit.

Per a això hem de distingir dues situacions:

 1. El seu client ha presentat Concurs de Creditors:
  • En aquest cas haurà d’emetre una factura rectificativa dins dels tres mesos següents a la publicació en el BOE de la interlocutòria de la declaració del Concurs de
  • Un cop emesa la factura rectificativa, aquesta s’ha de comunicar a l’Administració tributària en el termini d’un mes comptat a partir de la data d’emissió de la factura rectificativa, utilitzant per a això el model 952  acompanyant-hi la dita comunicació còpia de la interlocutòria de la Declaració de Concurs i còpia de la seva publicació en el BOE. A més s’ha d’acreditar  la remissió de la factura rectificativa tant al seu client com a l’Administrador  Concursal (per exemple mitjançant burofax).
 1. Que es tracti d’un crèdit incobrable, però el seu client no ha presentat Concurs de Creditors:
  • en aquest cas caldrà primer haver efectuat prèviament una Reclamació Judicial o un Requeriment Notarial instant al deutor al pagament del crèdit a favor seu.
  • El termini per emetre la factura de rectificació també és de tres mesos, però en aquest cas ha d’haver  transcorregut un any des de la data d’emissió de la factura impagada  i si la seva empresa va  facturar en l’exercici anterior  menys de 6.010.120,04, existeix la possibilitat d’emetre la factura rectificativa una vegada transcorregut  un període de sis mesos.
  • Igual que en el punt anterior aquesta factura rectificativa s’ha de comunicar a l’Administració Tributària en el termini d’un mes comptat a partir de la data d’emissió d’aquesta, utilitzant per a això el model 952 i acompanyant la dita comunicació còpia de la Reclamació Judicial o Requeriment Notarial. A més s’haurà d’acreditar la remissió de la factura rectificativa  al seu client (per exemple mitjançant burofax).

Si necessita assessorament en concepte de reclamar l’IVA dels impagats, a Lladó Grup Consultor disposem d’un equip d’especialistes per a resoldre els seus dubtes i acompanyar-lo.

Lladó Grup Consultor

Martí Anglada

Àrea Fiscal