Renda 2018 autónoms

 COM FER LA RENDA DEL 2018, SI SÓC AUTÒNOM?

Com a regla general, els autònoms que són empresaris o professionals han de presentar la declaració de renda, ja que el límit de no declarar se situa en 1.000 euros anuals, englobant aquestes rendes, les del treball, capital mobiliari i immobiliari, com també guanys patrimonials subjectes a retenció o no i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros, en tributació individual o conjunta.

Com hi ha dues modalitats de determinació dels rendiments, hem dels professionals tributen exclusivament en estimació directa (normal o simplificada), obtenint el resultat positiu o negatiu per diferència entre ingressos totals i les despeses necessàries per a realitzar l’activitat.

Els empresaris autònoms poden tenir dues modalitats de determinació dels rendiments, l’estimació directa que opera com als professionals i l’estimació objectiva, el rendiment tributable de la qual s’obté pel valor d’uns mòduls que s’aproven cada any i no afecten el càlcul ni els ingressos ni les despeses reals.

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE:

– Les dades de l’activitat no consten en l’esborrany de la declaració d’Hisenda. No confirmar l’esborrany i afegir-los.
– Cal tenir dos llibres emplenats, com és el de factures emeses i factures rebudes (compres i despeses). Analitzi possibles despeses que pugui deduir.
– L’any 2018 es permet deduir una part de les despeses del domicili particular, si realitza l’activitat en aquest.
– També es pot deduir fins a 26,67 euros de dietes al dia si es desplaça per l’activitat, per manutenció.
– Dedueixi’s l’import de la Seguretat Social que cotitza (REPTA) i l’amortització de l’immobilitzat (mobiliari, ordinadors, etc.).
– També es pot deduir les retencions que li han practicat en les factures, com els pagaments a compte realitzats durant l’any.

Lladó Grup Consultor el nostre equip de professionals l’assessoraran i gestionaran presentar a temps i amb garanties la seva declaració de Renda 2018.

Lladó Grup Consultor